Vyhláška č. 134/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora

Čiastka 54/1960
Platnosť od 10.09.1960 do25.02.1963
Účinnosť od 01.10.1960 do25.02.1963
Zrušený 19/1963 Zb.

OBSAH

134

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 27. augusta 1960

o zmene vyhlášky č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora

Ministerstvo financií po prejednaní s národnými výbormi ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 21 vládneho nariadenia č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku:


Čl. I

Vyhláška č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) sa mení a doplňuje takto:

1. § 4 ods. 2 znie:

„Bez privolenia nadriadených orgánov smú veci nadobúdať

a) krajské národné výbory bez zreteľa na výšku odplaty,

b) okresné národné výbory až do výšky odplaty 100 000 Kčs,

c) miestne národné výbory až do výšky odplaty 10 000 Kčs.“

2. § 4 ods. 4 znie:

„Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch obmedziť oprávnenia národných výborov nižších stupňov, ktoré im prislúchajú podľa predchádzajúcich odsekov.“

3. Do § 4 sa vkladajú za odsek 4 nové odseky 5 a 6 tohoto znenia:

(5) Krajské národné výbory môžu všeobecne alebo v určitých prípadoch rozšíriť oprávnenia mestských a obvodných národných výborov, ktoré nevykonávajú pôsobnosť okresných národných výborov, až do výšky oprávnení okresných národných výborov, ktoré im prislúchajú podľa predchádzajúcich odsekov.

(6) Národné výbory môžu určiť až do výšky svojho oprávnenia, v ktorých prípadoch nepotrebujú organizácie im podriadené privolenie na nadobúdanie vecí.“

Označenie odsekov 5 a 6 sa mení na odseky 7 a 8.

4. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1960.


V zast. ministra:

Sucharda v. r.