Vyhláška č. 132/1960 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou

Čiastka 53/1960
Platnosť od 06.09.1960 do24.01.1964
Účinnosť od 01.01.1961 do24.01.1964
Zrušený 6/1964 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 42 ods. 1 písm. a) smerníc Štátnej banky československej č. 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) v znení čl. I bod 3 tejto vyhlášky, pokiaľ ide o náklady vynaložené na odplatný prevod správy a nákup strojov, zariadenia, náradia a inventára, ktoré nadobúda úči...

132

VYHLÁŠKA

generálneho riaditeľa Štátnej banky československej

z 13. augusta 1960

o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou

Generálny riaditeľ Štátnej banky československej ustanovuje podľa § 11 ods. 3 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a podľa § 21 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


Článok I

Pretože zásady uvedené v ustanoveniach §§ 34, 36 a 42 smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) treba uviesť do súladu so zásadami tvorby cien a so zásadami plánovania rozvoja národného hospodárstva ČSSR*), menia sa ustanovenia zmienených smerníc takto:

1. Ustanovenie § 34 ods. 1 sa zrušuje; ustanovenie ods. 2 sa zaraďuje do § 35 ako odsek 5.

2. Ustanovenie § 36 znie:

„Rozdiel medzi skutočnými nákladmi na investície a na generálne opravy vo vlastnej réžii a medzi cenami podľa platných predpisov sa posudzuje v súlade s plánom u priemyslových podnikov ako výsledok z hlavnej činnosti a ten istý rozdiel u prieskumných a projektových prác ako výsledok z inej realizácie; u stavebných podnikov sa tento rozdiel posudzuje ako výsledok z hlavnej činnosti, len pokiaľ ide o stavebné práce, ináč ako výsledok z inej realizácie. Ostatné hospodárske organizácie posudzujú uvedený rozdiel ako výsledok z inej realizácie, ak príslušné predpisy Štátnej plánovacej komisie**) neustanovujú niečo iného.”

3. Ustanovenie § 42 ods. 1 a 2 znie:

(1) Za iné investície sa považujú)

a) náklady na odplatný prevod správy strojov, zariadenia, náradia a inventára od organizácií štátneho socialistického sektora a na nákup pozemkov, budov, stavieb, strojov, zariadenia, náradia a inventára od iných organizácií ako organizácií štátneho socialistického sektora, pokiaľ už tieto odplatne prevádzané alebo nakupované veci slúžili ako základné fondy; za iné investície sa považujú aj náklady na nákup pozemkov a starších budov, stavieb, strojov, zariadenia, náradia a inventára od súkromníkov,

b) náklady na investičnú výstavbu a generálne opravy v zahraničí,

c) náklady na obstaranie základného stáda a ťažných zvierat,

d) ďalšie náklady podľa rozhodnutia Ministerstva financií (na odplatný prevod správy, popr. nákup objektov staveniskového zariadenia, na kompletačnú príražku atp.)

(2) Iné investície uvedené v odseku 1 písm. a), b), a d) sa financujú z prostriedkov na výstavbu, ktorej sa týkajú. Obdobne sa postupuje i pri financovaní nákladov, ak chovné a ťažné zvieratá (odsek 1 písm. c) obstarávajú organizácie, ktoré podľa smerníc k účtovým osnovám nevedú osobitné účty na tvorenie základného stáda. Nákup iných investícií uvedených v odseku 1 písm. a) od súkromníkov sa spravuje osobitnými predpismi.††)


Článok II

Ak sa už pred účinnosťou tejto vyhlášky postupovalo v zhode s metodickými pokynami Štátnej plánovacej komisie, považuje sa takýto postup za postup podľa platných predpisov.

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, s výnimkou ustanovenia § 42 ods. 1 písm. a) smerníc Štátnej banky československej č. 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) v znení čl. I bod 3 tejto vyhlášky, pokiaľ ide o náklady vynaložené na odplatný prevod správy a nákup strojov, zariadenia, náradia a inventára, ktoré nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Generálny riaditeľ:

v z. dr. Púll v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 187/1959 Ú. l. (Ú. v.) o metodike tvorby cien, metodické pokyny a formuláre pre 3. päťročný plán rozvoja národného hospodárstva ČSR a pre ročné plány (Štátna plánovacia komisia č. 162 800/60) a smernice Štátnej plánovacej komisie o oceňovaní investícií vlastnej výroby a generálnych opráv vykonávaných vo vlastnej réžii, č. 12 Zbierky pokynov ŠPK roč. 1960.

**) Metodické pokyny a formuláre pre 3. päťročný plán rozvoja národného hospodárstva ČSR a pre ročné plány (Štátna plánovacia komisia č. 162 800/60).

) Náklady na obstaranie telocvičného náradia, hudobných nástrojov, umeleckých diel a muzeálnych predmetov nepatria do kategórie iných investícií, preplácajú sa z prostriedkov investičnej výstavby.

††) Vyhláška Ministerstva financií č. 206/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odplatnom nadobúdaní vecí od súkromníkov organizáciami socialistického sektora.