Vyhláška č. 132/1960 Zb.Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o zmene smerníc Štátnej banky československej číslo 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní a kontrole reprodukcie základných fondov organizácií štátneho socialistického sektora a o poskytovaní investičných úverov týmto organizáciám Štátnou bankou československou

Čiastka 53/1960
Platnosť od 06.09.1960 do24.01.1964
Účinnosť od 01.01.1961 do24.01.1964
Zrušený 6/1964 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 42 ods. 1 písm. a) smerníc Štátnej banky československej č. 140/1958 Ú. l. (Ú. v.) v znení čl. I bod 3 tejto vyhlášky, pokiaľ ide o náklady vynaložené na odplatný prevod správy a nákup strojov, zariadenia, náradia a inventára, ktoré nadobúda úči...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1961 - 24.01.1964 Delená účinnosť
06.09.1960 - 31.12.1960