Vyhláška č. 130/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky

Čiastka 53/1960
Platnosť od 06.09.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 10.09.1960 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

z 24. augusta 1960

o výmene starých poukážok na chlieb za nové poukážky

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu v dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa §§ 1 a 2 dekrétu č. 109/1945 Zb. o riadení výroby a podľa §§ 1 a 2 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:


§ 1

Vzhľadom na novú územnú organizáciu štátu a aby sa predišlo zneužívaniu doterajších poukážok na chlieb, treba vykonať výmenu starých poukážok za nové poukážky. Preto staré poukážky na chlieb vydané poľnohospodárom do 30. septembra 1960, podľa vyhlášky ministerstiev potravinárskeho priemyslu a vnútorného obchodu č. 241/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní výmeny múky poľnohospodárov za chlieb, strácajú platnosť dňom 31. októbra 1960; počínajúc 1. novembrom 1960 nesmú predajne chlieb na staré poukážky vydávať.

§ 2

(1) V období od 1. októbra do 31. októbra 1960 budú vymieňať staré poukážky na chlieb za nové poukážky poľnohospodárske mlyny, ktoré poukážky poľnohospodárom vydali.

(2) V prípadoch, kde bol zrušený poľnohospodársky mlyn, ktorý staré poukážky vydal, alebo ak sa poľnohospodár presťahoval do iného kraja, alebo ak z vážnych dôvodov nemohol vymeniť poukážky včas, vykoná dodatočnú výmenu starých poukážok na chlieb okresný mlynsko-pekárenský závod, v obvode ktorého má poľnohospodár bydlisko, a to najneskoršie do 15. novembra 1960; po tomto dni už nemožno vykonať výmenu starých poukážok.

§ 3

Nové poukážky na chlieb platia len na území kraja, v ktorom boli vydané a v časovom období, ktoré je na nich vyznačené.

§ 4

(1) Obchodné organizácie predložia do 12. novembra 1960 príslušnému finančnému odboru okresného národného výboru poukážky prijaté v októbri 1960 tak, že na osobitnom archu budú nalepené staré poukážky a na osobitnom archu nové poukážky.

(2) Finančné odbory okresného národného výboru vydajú obchodným organizáciám osobitne potvrdenie o hodnote prijatých starých poukážok a osobitne potvrdenie o hodnote prijatých nových poukážok.

(3) Obchodné organizácie vyfakturujú mlynsko-pekárenským podnikom chlieb vydaný v mesiaci októbri, a to osobitne na staré poukážky a osobitne na nové poukážky.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembrom 1960.


Námestník zastupujúci ministra:

Horník v. r.