Vyhláška č. 127/1960 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o uzavieraní hospodárskych zmlúv o vykonávaní prieskumných, projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie

Čiastka 52/1960
Platnosť od 30.08.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.09.1960 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

127

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 5. augusta 1960

o uzavieraní hospodárskych zmlúv o vykonávaní prieskumných, projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách pre socialistické organizácie

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje po prerokovaní s ministrom školstva a kultúry podľa § 190 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na uzavieranie hospodárskych zmlúv o vykonávaní prieskumných, projektových, vedeckovýskumných, umeleckých a iných prác na vysokých a priemyselných školách (ďalej len „školy“) pre socialistické organizácie v rozsahu určenom vládnou vyhláškou č. 43/1960 Zb.

§ 2

Prieskumné alebo projektové práce

Zmluvy o vykonávaní prieskumných alebo projektových prác uzaviera škola s ich objednávateľom podľa ustanovení §§ 146-161 zákona, vylučuje sa však použitie § 159 zákona (majetkové sankcie). Pre školu i objednávateľa pri tom platia príslušné predpisy o dokumentácii stavieb.*)

§ 3

Vedeckovýskumné, umelecké a iné práce

(1) Objednávateľ vedeckovýskumných prác uzaviera so školou zmluvu podľa ustanovení §§ 186-189 zákona. Obsahom zmluvy je spravidla aj dojednanie o spolupôsobení objednávateľa pri vedeckovýskumných prácach, najmä o tom, v akom rozsahu a v akej forme poskytne objednávateľ potrebný materiál, pracovné sily, skúšobné zariadenie, priestory, prístroje, náradie, prípadne vytvorí ostatné podmienky na vykonanie potrebných skúšok, pokusov a pod.

(2) Spôsobom uvedeným v odseku 1 uzavierajú sa aj zmluvy na vypracovanie expertíz, konzultácií a podobných prác väčšieho rozsahu. Pri prácach tohto druhu, ak sú menšieho rozsahu a významu, nie je potrebná na uzavretie zmluvy písomná forma.

§ 4

Usporiadanie majetkových strát a majetkové sankcie

(1) Majetkové sankcie sa v zmluvách podľa predchádzajúcich ustanovení spravidla neurčujú.

(2) Ak by v súvislosti s vykonávaním prác podľa tejto vyhlášky mohlo dôjsť k hospodárskym stratám, dohodne škola s objednávateľom vopred v zmluve spôsob usporiadania týchto strát, najmä ak pôjde o straty v súvislosti s technickou novosťou, náročnosťou alebo jedinečnosťou vykonávaných prác a výkonov.

§ 5

Zmluvy na úseku novej techniky

V prípadoch, kde pre to budú dané predpoklady, budú medzi školami a socialistickými organizáciami uzavierané aj zmluvy podľa vyhlášky hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 225/1959 Ú. l. (Ú. v.) o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky.


§ 6

Záverečné ustanovenia

Ustanovenia § 3 ods. 2 tejto vyhlášky nevzťahujú sa na prípady, keď znalecký posudok vyžaduje orgán na to oprávnený podľa zákona č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1960.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

v z. Svitavský v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb.