Vyhláška č. 118/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných obytných domov

Čiastka 48/1960
Platnosť od 12.08.1960 do31.12.1963
Účinnosť od 12.08.1960 do31.12.1963
Zrušený 7/1964 Zb.

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie

z 30. júla 1960

o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných obytných domov

Ministerstvo financií a Štátna plánovacia komisia v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po prerokovaní s krajskými národnými výbormi a niektorými okresnými a miestnymi národnými výbormi a s pracovníkmi celoštátne významných podnikov ustanovuje podľa § 6 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii, podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa určujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a podľa § 9 zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku:


I. Úvodné ustanovenia

§ 1

Bytový fond, ktorý po vojne prevzal náš ľudovodemokratický štát, pozostával prevažne zo starých a nevybavených bytov. I keď sa po r. 1948 stav bytového fondu zlepšil výstavbou nových a úpravami starých domov, stále ešte neuspokojuje naše potreby. Zvlášť neuspokojivý je stav nájomných obytných domov v súkromnom vlastníctve a starostlivosť o ich údržbu.

Aby sa odstránili doterajšie nedostatky v starostlivosti o nájomný bytový fond a aby sa zabezpečila aj údržba súkromných nájomných domov, treba vytvoriť za širokej účasti obyvateľstva priaznivé podmienky pre sústavné a plánovité vykonávanie úprav všetkých nájomných obytných domov. Preto národné výbory sa majú starať aj o plánovanie a vykonávanie úprav súkromných nájomných domov, aby ich včasnou starostlivosťou zachovali a ich obyvateľom zabezpečili príjemné domovy.

§ 2

(1) Za nájomné obytné domy podľa tejto vyhlášky sa považujú obytné domy, ktoré sú v socialistickom vlastníctve, a ďalej tie nájomné obytné domy, na ktoré sa vzťahujú predpisy o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.*)

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na domy a byty, ktoré spravuje Správa služieb diplomatickému sboru v Prahe.

§ 3

Úpravami podľa tejto vyhlášky sa rozumejú i bežné a generálne opravy, ktoré je povinný vykonávať prenajímateľ,*) stavebné úpravy (modernizácie), zmeny stavieb (adaptácie, rekonštrukcie) a prípajky na verejné zariadenia. Nástavby a prístavby, ktorými sa získavajú nové byty sa nezahrňujú do úprav podľa tejto vyhlášky.**)

II. Plánovanie úprav

§ 4

(1) Organizácie bytového hospodárstva národných výborov, ľudové bytové družstvá, stavebné bytové družstvá, spoločenské organizácie, národné podniky a ostatné organizácie socialistického sektora, ktoré majú vo vlastníctve (v správe) nájomné obytné domy, zostavia v spolupráci s domovými komisiami, popr. domovými dôverníkmi, návrh päťročného plánu a ročných plánov úprav nájomných obytných domov. Ak má organizácia závodný výbor Revolučného odborového hnutia, zostavujú sa návrhy plánu úprav v dohode aj s týmto výborom; táto dohoda sa nevyžaduje, ak ide o organizáciu bytového hospodárstva národných výborov.

(2) Vlastníci súkromných nájomných obytných domov zostavia výhľadové (päťročné) a ročné návrhy úprav svojich domov v spolupráci s domovými komisiami, popr. domovými dôverníkmi a uvedú v nich aj požiadavky nájomníkov. Návrhy preverí miestny národný výbor vlastným šetrením. Ak vlastník domu nepredloží návrh v určenej lehote, zostaví ho za účasti nájomníkov (domového dôverníka) miestny národný výbor alebo poverí jeho zostavením svoju miestne príslušnú organizáciu bytového hospodárstva.

(3) Celkový návrh plánu úprav za obec (miestny plán úprav) zostavujú a zabezpečujú miestne národné výbory v rámci päťročných a ročných plánov rozvoja národného hospodárstva.

§ 5

Návrhy plánu uprav (§ 4) obsahujú najmä:

a) druh a rozsah (v Kčs) úprav plánovaných menovite (pri bežných opravách treba udať, aké remeselnícke práce vyžaduje bežná oprava) a spôsob jej dokumentačného zabezpečenia,

b) odhad celkového objemu bežných opráv, ktoré sa menovite nedajú predvídať (náhodné opravy), v Kčs,

c) spôsob vykonania (svojpomocou, dodávateľsky a pod.) a termín, v ktorom má byť úprava vykonaná,

d) zdroj finančnej úhrady,

e) materiál (druh a množstvo) požadovaný na úpravy vykonávané vlastnými pracovníkmi organizácií bytového hospodárstva národných výborov a svojpomocou v akcii zveľaďovania miest a obcí občianskou svojpomocou (ďalej len v akcii Z),

f) požiadavky na verejné investície, ktoré súvisia s úpravou domu,

g) pri súkromných nájomných domoch vyjadrenie vlastníka, či úpravu vykoná vlastným nákladom alebo či súhlasí, aby podľa predpisov o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku vykonal úpravy miestny národný výbor.

§ 6

(1) Organizácie socialistického sektora, ktoré majú v správe (vo vlastníctve) nájomné obytné domy, predložia do konca mája bežného roka návrhy plánu úprav miestnemu národnému výboru. V rovnakej lehote predložia miestnemu národnému výboru návrhy úprav aj vlastníci súkromných nájomných obytných domov. Miestny národný výbor návrhy plánu (návrhy úprav) so zúčastnenými orgánmi

a) preverí a určí stupeň naliehavosti jednotlivých úprav s prihliadnutím k efektívnosti pri ich vykonávaní,

b) prerokuje s okresným národným výborom predbežne objem navrhovaných úprav, ktorý vykoná okresný (mestský) stavebný podnik,

c) navrhne čo najširší objem úprav, ktorý bude zabezpečený z miestnych materiálových, výrobných, pracovných a finančných zdrojov a označí akcie, ktoré bude možno vykonávať organizovanou svojpomocou občanov v akcii Z,

d) prerokuje plán navrhovaných úprav s občanmi (v komisiách MNV, v uličných výboroch, na schôdzkach nájomníkov, pri domoch s podnikovými bytmi aj s príslušnými organizáciami a závodnými výbormi Revolučného odborového hnutia a pod.), pričom si zabezpečí ich širokú pomoc a dozor pri vykonávaní navrhovaných úprav.

(2) Miestny národný výbor po prerokovaní návrhu miestneho plánu úprav predloží okresnému národnému výboru požiadavky na výrobné a materiálové zabezpečenie úprav, ktoré sám nemohol zabezpečiť a požiada ho o prípadné doplnenie chýbajúcich finančných prostriedkov.

(3) Plán úprav sa zostavuje v súlade s plánom rozvoja hospodárstva národného výboru. Pokiaľ nie je plne zabezpečený zo zdrojov miestnych národných výborov, zostaví sa s prihliadnutím na možnosti národných výborov vyšších stupňov.

§ 7

(1) Okresný národný výbor zostaví z preverených požiadaviek miestnych národných výborov návrh plánu výrobného a materiálového zabezpečenia úprav za okres, ktorý obsahuje:

a) plán komplexného výrobného zabezpečenia úprav vykonávaných dodávateľsky,

b) plán materiálneho zabezpečenia úprav, ktoré vykonajú organizácie bytového hospodárstva národných výborov, vlastnými pracovníkmi alebo svojpomocou nájomníkov,

c) plán verejných investícií a úprav v rámci akcie Z, podmieňujúcich modernizáciu bytov (napr. zavedenie kanalizácie, vodovodu), a plán úprav nájomných domov, ktoré sa vykonajú v rámci akcie Z,

d) plán výroby materiálu pre úpravy nájomných obytných domov z miestnych zdrojov a v prevádzkárňach miestnych národných výborov,

e) plán finančného zabezpečenia úprav nájomného bytového fondu.

(2) Okresný národný výbor zabezpečí, aby materiál a výrobné kapacity určené v pláne na úpravy nájomných obytných domov sa nepoužívali na iné účely. Dbá najmä, aby sa výrobné kapacity okresného (mestského) stavebného podniku nevyužívali na nepôdohospodársku investičnú výstavbu, ak nie sú v okrese výrobne zabezpečené plánované úpravy nájomných obytných domov.

§ 8

(1) Po schválení plánu výrobného a materiálového zabezpečenia úprav za okres, upraví miestny národný výbor miestny plán úprav a oznámi organizáciám socialistického sektora a príslušným vlastníkom súkromných nájomných obytných domov, ktorí sa v návrhu plánu úprav (§ 5) vyjadrili, že úpravu vykonajú vlastným nákladom, že požadované úpravy a materiály boli zaradené do plánu, aby mohli zabezpečiť ich vykonanie alebo dodanie objednávkou u dodávateľov, ktorých im zároveň oznámia. Súkromných vlastníkov súčasne vyzve, aby do 8 dní oznámili písomne, pokiaľ tak neurobili vo svojom návrhu úprav, či súhlasia, aby úpravy zaradené do plánu vykonal miestny národný výbor podľa predpisov o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku. Ak nemožno docieliť súhlas vlastníka súkromného nájomného obytného domu, navrhne miestny národný výbor podľa týchto predpisov, aby rozhodol okresný národný výbor, že úpravu možno vykonať bez tohto súhlasu.*)

(2) Schválené miestne plány úprav miestne národné výbory zverejnia vhodným spôsobom, aby sa zabezpečila najširšia pomoc a kontrola občanov pri ich vykonávaní.

III. Výrobné a materiálové zabezpečenie úprav

§ 9

(1) Menovite plánované úpravy obytných nájomných domov zabezpečujú výrobne okresné (mestské) stavebné podniky ako aj výrobné stavebné družstvá ako svoju hlavnú úlohu popri prácach pre jednotné roľnícke družstvá. Okresné (mestské) stavebné podniky musia využívať svoju výrobnú kapacitu pre nepôdohospodársku výstavbu prednostne pre úpravy a zároveň zvyšovať postupne objem týchto prác z ročného prírastku kapacity tak, aby plánované požiadavky na úpravy bytového fondu boli výrobne kryté. Objem prác na úpravách bytového fondu nesmie však ísť na úkor potrebnej výstavby JRD.

(2) Na zvýšenie hospodárnosti a produktivity práce zriadi národný výbor, najmä vo veľkých mestách, u mestských stavebných podnikov špecializované prevádzky pre prúdové opravy fasád a striech.

(3) Drobné a bežné opravy bytového fondu spravovaného organizáciami bytového hospodárstva národných výborov (domovými správami), ktoré sa nedajú predvídať (náhodné opravy) a drobné opravy pre obyvateľstvo, pokiaľ potreby obyvateľstva nemôže uspokojiť okresný (mestský) stavebný podnik, zabezpečujú organizácie bytového hospodárstva národných výborov svojimi údržbárskymi čatami.

(4) Drobné a bežné opravy ostatných nájomných obytných domov, najmä v súkromnom vlastníctve, a drobné opravy pre obyvateľstvo, pokiaľ ich nemôžu zabezpečiť okresné (mestské) stavebné podniky alebo výrobné stavebné družstvá, zabezpečujú miestne národné výbory svojimi neplánovanými drobnými prevádzkárňami podľa osobitných predpisov.*) Na zvýšenie záujmu na vykonávaní úprav súkromných nájomných domov, uhradzovaných z prostriedkov národných výborov posudzujú sa v drobných prevádzkárňach národných výborov tieto práce ako práce pre obyvateľstvo.

(5) V záujme urýchleného zlepšovania úrovne bývania (modernizácie) organizujú miestne národné výbory vykonávanie úprav nájomných obytných domov a bytov občianskou svojpomocou a v rámci akcie Z. Iniciatívu a aktívnu pomoc občanov využívajú najmä pri rozvíjaní ťažby a výroby potrebných stavebných hmôt a pri vykonávaní úprav, ktoré je možné so zreteľom na odbornú kvalifikáciu občanov (napr. z radov dôchodcov) svojpomocou výhodne vykonať. Pomoc a aktívnu účasť občanov pri úpravách nájomných obytných domov využijú národné výbory aj na kontrolu kvality, rozsahu a ceny dodávateľsky vykonaných opráv a dbajú pritom, aby nedochádzalo k predražovaniu opráv, pretože tým sa znižujú zdroje určené na zlepšenie bytového fondu.

(6) Materiály potrebné k svojpomocným prácam pri úpravách nájomných obytných domov, ktoré nemožno získať z miestnych zdrojov, zabezpečujú okresné národné výbory na podklade plánu výrobného a materiálového zabezpečenia úprav za okres.

(7) Úpravy, na ktoré sa táto vyhláška nevzťahuje, ako aj drobné opravy v bytoch, ktoré uhradzuje nájomník,**) sa zabezpečujú materiálove v trhových fondoch, výrobne svojpomocou a okresnými (mestskými) stavebnými podnikmi a finančne z vlastných prostriedkov, popr. pôžičkami u štátnych sporiteľní.

§ 10

Na výrobné zabezpečenie úloh vyplývajúcich z plánu úprav môžu okresné národné výbory zvýšiť počet pracovníkov a mzdové fondy v ročných plánoch okresných (mestských) stavebných podnikov, podnikov a zariadení komunálnych služieb a organizácii bytového hospodárstva a krajské sväzy výrobných družstiev v ročných plánoch podriadených podnikov za týchto podmienok:

a) zvýšenie plánu nesmie ohroziť plnenie plánu počtu pracovníkov ostatných podnikov, najmä podnikov riadených ministerstvami (ústrednými orgánmi) a bude sa preto kryť prevažne náborom osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, žien z domácností, popr. mladistvých pracovníkov,

b) úmerne so zvýšením plánovaného počtu pracovníkov musí byť zvýšený objem výkonov a tržieb od obyvateľstva pri zachovaní úrovne produktivity práce a priemernej mzdy príslušného odboru,

c) zvýšenie je možné uskutočniť len u tej organizácie, ktorá plní plány počtu pracovníkov, zvýšenie zamestnanosti žien a umiestenie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

d) zvýšenie je možné uskutočniť iba po vyčerpaní rezervy v pláne počtu pracovníkov a mzdových fondov príslušného okresného národného výboru, popr. krajského národného výboru alebo krajského sväzu výrobných družstiev.

IV. Finančné zabezpečenie úprav

§ 11

(1) Úpravy nájomných obytných domov v správe organizácií bytového hospodárstva národných výborov, ľudových bytových družstiev, stavebných bytových družstiev, spoločenských organizácií, národných podnikov a iných organizácií socialistického sektora sa financujú z prostriedkov týchto organizácií, zabezpečených v ich finančných plánoch alebo rozpočtoch zostavených podľa osobitných predpisov.***)

(2) Za úpravu súkromného nájomného domu vykonanú miestnym národným výborom je vlastník povinný zaplatiť náhradu podľa osobitných predpisov.*)

§ 12

(1) Na finančné zabezpečenie zvýšeného objemu úprav nájomných obytných domov sa použijú:

a) výnos miestneho poplatku z bytov,**)

b) výnos z predaja rodinných domčekov bytového hospodárstva národných výborov,

c) platieb vlastníkov súkromných nájomných domov na pohľadávky miestneho národného výboru za vykonané úpravy a platby na bezúročné pôžičky,)

d) zostatky na podúčte opráv zriadenom k osobitnému účtu nájomného††) súkromného nájomného domu, ktorý prešiel do štátneho vlastníctva,

e) prostriedky ponechané národnému výboru pri komplexnom rozbore hospodárenia ako zaslúžené prostriedky.

(2) Prostriedky získané zo zdrojov uvedených v ods. 1 sú určené predovšetkým na financovanie úprav nájomných obytných domov v priamej správe národných výborov a na financovanie úprav súkromných nájomných obytných domov (§ 11 ods. 2). Nevyčerpané prostriedky koncom roka neprepadajú a môžu sa použiť na určený účel aj v budúcich rokoch.

(3) Národné výbory vyšších stupňov môžu v dohode s národnými výbormi, ktoré majú prebytok prostriedkov získaných zo zdrojov podľa ods. 1, prebytočné prostriedky centralizovať a použiť ich na prídely národným výborom, ktoré ich majú nedostatok.


V. Záverečné ustanovenia

§ 13

Zrušujú sa smernice Ministerstva miestneho hospodárstva a financií č. 198/1957 Ú. l. (Ú. v.) o pôžičkách na udržiavanie súkromného bytového majetku.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra financií:

Dvořák v. r.

Námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie:

inž. Rozsypal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 71/1959 Zb. a vyhláška ministra financií č. 236/59 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

*) § 388 Obč. zákonníka.

**) Plánujú a financujú sa ako investície.

*) § 3 ods. 2 zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

*) § 3 ods. 5 vládneho nariadenia č. 71/1960 Zb. o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činností ich orgánov.
Smernice pre organizovanie opráv, zákazkových prác a služieb pre využívanie miestnych surovinových zdrojov v drobných prevádzkárňach MNV por. č. 22/1959 Zb. inštr.

**) § 338 Obč. zákonníka a vládna vyhláška č. 211/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní drobných opráv v bytoch.

***) Zákon č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, zákon č. 8/1959 Zb., ktorým sa určujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,
zákon č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe,
vládne nariadenie č. 40/1954 Zb. o podpore na úhradu prevádzkových nákladov bytových družstiev,
štatúty spoločenských organizácií.

*) § 8 vyhlášky ministra financií č. 236/1959 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

**) § 21 vyhlášky ministra financií č. 112/1957 Ú. l. (Ú. v.) o miestnom poplatku z bytov.

) Smernice č. 198/1957 Ú. l. (Ú. v.) o pôžičkách na udržiavanie súkromného bytového majetku.

††) § 12 zákona č. 80/1952 Zb. o domovej dani.