Nariadenie vlády č. 102/1960 Zb.Vládne nariadenie o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe

(v znení č. 53/1968 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 29.04.1968

OBSAH

102

VLÁDNE NARIADENIE

z 8. júla 1960

o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

(1) V súvislosti s novou ústavnou úpravou postavenia a pôsobnosti Slovenskej národnej rady sa zrušujú:

1. Slovenský štatistický úrad,

2. Správa vodného hospodárstva na Slovensku,

3. Správa geodézie a kartografie na Slovensku,

4. Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva na Slovensku,

5. Slovenský úrad sociálneho zabezpečenia,

6. Štátna arbitráž pre Slovensko,

7. Oblastný inšpektorát akosti potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov,

8. Štátna plemenárska správa v Bratislave.

(2) - Zrušený od 29. 4. 1968.

§ 2

Podrobnosti o úlohách príslušných ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti so zrušením oblastných orgánov uvedených v § 1 ustanoví vláda.

§ 3

(1) Zrušuje sa Plavebná správa v Prahe.

(2) Pôsobnosť doterajšej Plavebnej správy v Prahe prechádza na Plavebnú správu v Bratislave.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.