Nariadenie vlády č. 102/1960 Zb.Vládne nariadenie o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe

(v znení č. 53/1968 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 29.04.1968

OBSAH