Zákon č. 53/1968 Zb.Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov

(v znení č. 133/1970 Zb.)

Čiastka 17/1968
Platnosť od 29.04.1968 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1973
Zrušený 135/1973 Zb.
Redakčná poznámka

S platnosťou pre ČSR sa zrušujú ustanovenia § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Zb. od 1. januára 1974.

OBSAH

53

ZÁKON

z 25. apríla 1968

o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 18

(1) Štátny cenový úrad organizuje a vykonáva kontrolu cien, rozhoduje podľa príslušných predpisov o dôsledkoch porušovania cenových predpisov a zásad cenovej politiky a rieši cenové spory.

(2) Pracovníci Štátneho cenového úradu sú oprávnení

a) požadovať od pracovníkov kontrolovaných štátnych orgánov a organizácií a od kontrolovaných osôb vytvorenie nevyhnutných podmienok pre výkon cenovej kontroly, najmä predloženie podkladov a podanie ústnych alebo písomných zpráv o určitých skutočnostiach alebo vysvetliviek o príčinách zistených nedostatkov;

b) požadovať od vedúcich pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií odstránenie zistených nedostatkov a navrhovať vykonanie potrebných opatrení podľa výsledkov cenovej kontroly;

c) vyžadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov s výnimkou orgánov a pracovníkov ľudovej kontroly.

(3) Pracovníci orgánov štátnej správy a organizácií sú povinní pomáhať kontrolným pracovníkom Štátneho cenového úradu, najmä predkladať požadované doklady, podávať včas presné a úplné zprávy a vysvetlivky, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať zprávy o plnení prijatých opatrení.

§ 19

Na vykonávanie cenovej kontroly Štátny cenový úrad si zriaďuje odlúčené pracoviská.


§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.