Vyhláška č. 26/1958 Zb.Vyhláška o Protokole o obnovení normálnych stykov medzi Československou republikou a Japonskom

Čiastka 9/1958
Platnosť od 15.05.1958
Účinnosť od 30.05.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 Protokol nadobudol účinnosť 8. mája 1957.