Nariadenie vlády č. 7/1954 Zb.Nariadenie o obehu zákonných peňazí

(v znení č. 17/1960 Zb.)

Čiastka 4/1954
Platnosť od 17.02.1954 do31.12.1989
Účinnosť od 01.04.1960 do31.12.1989
Zrušený 130/1989 Zb.

7

Vládne nariadenie

zo dňa 26. januára 1954

o obehu zákonných peňazí

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. a) zákona č. 41/1953 Zb., o peňažnej reforme:


§ 1

(1) Pokladnice hospodárskych rozpočtových a ostatných organizácií a zariadení sú povinné prijímať ako zákonné peniaze bankovky, štátovky a mince bez obmedzenia.

(2) Fyzické osoby sú povinné prijímať ako zákonné peniaze bankovky bez obmedzenia, štátovky až do 100 kusov tej istej hodnoty a mince až do 20 kusov tej istej hodnoty.

(3) Povinnosť prijímať peniaze podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje len na peniaze obehom neopotrebované a nepoškodené.

§ 2

Výmenu peňazí určitých hodnôt za peniaze iných hodnôt vykonáva Štátna banka československá podľa hospodárskej potreby, štátne sporiteľne a poštové úrady podľa stavu svojich hotovostí.

§ 3

(1) Peniaze obehom opotrebované prijíma Štátna banka československá, ak je nimi platené, alebo ich vymeňuje za peniaze neopotrebované tej istej alebo inej hodnoty.

(2) Štátne sporiteľne a poštové úrady prijímajú peniaze obehom opotrebované, ak je nimi platené, ale nedávajú ich ďalej do obehu.

§ 4

(1) Za neúmyselne poškodené bankovky, štátovky a mince poskytuje Štátna banka československá náhradu podľa smerníc schválených ministrom financií a uverejnených v Úradnom liste.

(2) Za bankovky, štátovky a mince úmyselne poškodené sa náhrada neposkytuje; minister financií môže povoliť pre organizácie socialistického sektora výnimku.

§ 5

Peniaze falšované, pozmenené alebo zľahčené odoberú pokladnice organizácií alebo zariadení uvedených v § 1 ods. 1, ktorým boli peniaze predložené, na potvrdenku bez náhrady a zašlú ich Štátnej banke československej s oznámením, kto a za akých okolností ich predložil.

§ 6

O tom, či ide o opotrebovanie peňazí obehom alebo o ich poškodenie, falšovanie, pozmenenie alebo zľahčenie, rozhoduje pre účely tohto nariadenia Štátna banka československá, ktorá si v pochybnosti vyžiada posudok Štátnej tlačiarne cenín, ak ide o bankovky a štátovky, a Štátnej mincovne, ak ide o mince.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.