Vyhláška č. 10/1954 Zb.Vyhláška o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953

Čiastka 4/1954
Platnosť od 17.02.1954 do04.10.1983
Účinnosť od 17.02.1954 do04.10.1983
Zrušený 67/1984 Zb.

10

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo dňa 18. januára 1954

o doplnku k dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami z 28. novembra 1947, dojednanom výmenou nót v Prahe 16. júna 1953


16. júna 1953 bol v Prahe dojednaný výmenou nót doplnok k Dohode uzavretej medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane poľnohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, publikovanej vyhláškou ministra zahraničných vecí v Zbierke zákonov pod č. 264/1948 Zb.

Podľa tohto doplnku súhlasili obidve zmluvné strany so zaradením do zoznamu škodcov poľnohospodárskych rastlín, uvedeného v článku 2 citovanej Dohody, nového poľnohospodárskeho škodcu - priastevníka amerického a s rozšírením všetkých nariadení citovanej Dohody na tohto škodcu.

Uvedený doplnok bol schválený vládnym uznesením z 28. júla 1953.


David v. r.