Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.01.2022 29/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici podpísanej 14. septembra 2017 v Budapešti
28.01.2022 28/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
28.01.2022 27/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/005583/2021-31
28.01.2022 26/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. januára 2021 č. MF/004274/2022–119, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441, ktorým sa ustanovuje poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
28.01.2022 25/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
28.01.2022 24/2022 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zariadeniach poradenstva a prevencie
28.01.2022 23/2022 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách
28.01.2022 22/2022 Z. z. Vyhláška o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
28.01.2022 21/2022 Z. z. Vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
25.01.2022 20/2022 Z. z. Novela vyhlášky o výdavkoch spojených s voľbami
25.01.2022 19/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica a jej ochranné pásmo
21.01.2022 18/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
21.01.2022 17/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkov k Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
21.01.2022 16/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
20.01.2022 15/2022 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej
20.01.2022 14/2022 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
20.01.2022 13/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Spoločného vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
18.01.2022 12/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
18.01.2022 11/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
15.01.2022 10/2022 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne
15.01.2022 9/2022 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti
14.01.2022 8/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov
14.01.2022 7/2022 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14.01.2022 6/2022 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
13.01.2022 5/2022 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
12.01.2022 4/2022 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
12.01.2022 3/2022 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
08.01.2022 2/2022 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
08.01.2022 1/2022 Z. z. Rokovací poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky