Oznámenie č. 3/2022 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky

Platnosť od 12.01.2022

3

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. januára 2022 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 zo 14. decembra 2021 uzatvorený medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2021 zo 14. decembra 2021, uzatvorený medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

3. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021 zo 16. decembra 2021 uzatvorený medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2022 z 23. novembra 2021 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 zo 14. decembra 2021 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022 zo 14. decembra 2021, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

7. Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2021 z 29. februára 2012 uzatvorený 14. decembra 2021 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

8. Dodatok č. 16 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9, Dodatku č. 10, Dodatku č. 11, Dodatku č. 12, Dodatku č. 13, Dodatku č. 14 a Dodatku č. 15, uzavretý 15. decembra 2021 medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.