Oznámenie č. 277/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004 do30.11.2005
Zrušený 512/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

277

Oznámenie

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 29. apríla 2004 č. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na účely realizácie projektov tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu, kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít, vzdelávacích programov v kultúre, rozvoja kultúry národnostných menšín, kultúrnych aktivít niektorých skupín obyvateľstva. Súčasne sa ustanovuje lehota na podanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu projektov v príslušnom rozpočtovom roku Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Výnos je uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 5 – 6/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.