Nariadenie vlády č. 731/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky

(v znení č. 324/2003 Z. z.)

Čiastka 278/2002
Platnosť od 28.12.2002 do31.03.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.03.2005
Zrušený 116/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 12 ods. 3, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení SR k EÚ

731

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v prípade podozrenia na výskyt alebo v prípade výskytu tejto choroby nezávisle od typu vírusu.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) zvieraťom vnímavého druhu domáci alebo voľne žijúci prežúvavec, alebo ošípaná, ktorý sa nachádza v chove,

b) vnímavým zvieraťom zviera vnímavého druhu, ktoré nie je očkované proti ochoreniu na slintačku a krívačku alebo ktoré je očkované proti ochoreniu na slintačku a krívačku, ale napriek tomu podľa príslušného orgánu veterinárnej správy1) nie je jeho imunita dostatočná,

c) nakazeným zvieraťom zviera vnímavého druhu, u ktorého boli zistené klinické príznaky alebo postmortálne zmeny, ktoré môžu byť vyvolané chorobou slintačky a krívačky alebo u ktorého bol výskyt slintačky a krívačky úradne potvrdený laboratórnym vyšetrením,

d) zvieraťom podozrivým z nakazenia zviera vnímavého druhu, ktoré prejavuje klinické príznaky, alebo uhynuté zviera, ktoré prejavuje postmortálne zmeny, ktoré vzbudzujú domnienku, že zviera môže byť alebo bolo choré na slintačku a krívačku,

e) zvieraťom podozrivým z kontaminácie zviera vnímavého druhu, ktoré podľa epizootologických údajov mohlo prísť priamo alebo nepriamo do styku s vírusom slintačky a krívačky.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení,1a) ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

§ 3

Laboratórne vyšetrenie zamerané na zistenie slintačky a krívačky sa vykonáva pre Slovenskú republiku na základe zmluvy2) v laboratóriu uvedenom v prílohe č. 2 bode 4. Toto laboratórne vyšetrenie musí v prípade, ak je to potrebné, a najmä pri prvom výskyte choroby spresniť typ, podtyp a prípadne variant vyvolávajúceho vírusu a v prípade potreby môže byť potvrdené referenčným laboratóriom určeným Európskym spoločenstvom.

§ 4

(1) Ak je v chove zviera podozrivé z nakazenia alebo zviera podozrivé z kontaminácie, orgán veterinárnej správy4) bezodkladne vykoná veterinárne vyšetrenie5) v chove, najmä odoberie úradné vzorky na laboratórne vyšetrenie za účelom potvrdenia alebo vylúčenia výskytu slintačky a krívačky v chove.

(2) Pri podozrení na výskyt slintačky a krívačky v chove okrem opatrení uvedených v odseku 1 orgán veterinárnej správy nariadi úradný dohľad nad chovom a tieto opatrenia:6)

a) vykonanie súpisu všetkých kategórií zvierat vnímavých druhov v chove a v rámci každej tejto kategórie zvierat zistenie počtu zvierat, ktoré už uhynuli, ktoré sú nakazené, ktoré sú podozrivé z nakazenia alebo podozrivé z kontaminácie a priebežné aktualizovanie súpisu počas úradného veterinárneho dozoru podľa počtu zvierat narodených a uhynutých tak, aby bolo možné doň nahliadnuť a údaje preveriť v prípade veterinárnej kontroly,

b) umiestnenie všetkých zvierat vnímavých druhov v chove v ustajňovacích priestoroch alebo na iných miestach tak, aby boli izolované,

c) zákaz premiestňovať zvieratá vnímavých druhov z chovu a do chovu,

d) zákaz premiestňovať zvieratá iných druhov z chovu a do chovu bez povolenia orgánu veterinárnej správy,

e) zákaz premiestňovať mäso alebo telá zvierat vnímavých druhov z chovu, ako aj zákaz premiestňovať krmivá, náradie, predmety alebo iné materiály, napríklad vlnu, odpady alebo výlučky ktoré môžu byť nositeľmi vírusu slintačky a krívačky okrem ich premiestnenia na základe povolenia orgánu veterinárnej správy,

f) zákaz odvážať mlieko z chovu; v prípade problémov s uskladnením mlieka v chove orgán veterinárnej správy môže povoliť prepravu mlieka z chovu pod veterinárnym dozorom úradného veterinárneho lekára do prevádzkárne na ošetrenie mlieka, kde sa vykoná tepelné ošetrenie mlieka tak, aby zabezpečilo zničenie vírusu slintačky a krívačky,

g) povolenie vstupu osôb do chovu a výstup z chovu, vjazd vozidiel do priestorov chovu a ich výjazd za dodržania podmienok na zabránenie šírenia vírusu slintačky a krívačky,

h) používanie pri vstupoch a výstupoch z budov určených na ustajnenie zvierat vnímavých druhov vhodných prostriedkov na dezinfekciu (§ 10) a používanie týchto prostriedkov aj pri vstupe do chovu a pri výstupe z chovu,

i) vykonať epizootologické šetrenie podľa § 7 a 8.

(3) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 sa môžu použiť aj v chove, ktorý susedí s chovom, v ktorom trvá podozrenie na výskyt slintačky a krívačky vtedy, ak ich umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakt so zvieratami z chovu, v ktorom je podozrenie na výskyt slintačky a krívačky, vzbudzujú dôvodné podozrenie z možnosti kontaminácie zvierat susediaceho chovu.

(4) Opatrenia podľa odsekov 1 až 3 orgán veterinárnej správy zruší, ak sa vylúči podozrenie na slintačku a krívačku v chove.

§ 5

(1) Ak sa potvrdí, že sa v chove nachádza nakazené zviera a úradné vzorky neboli ešte odobraté, orgán veterinárnej správy1) bezodkladne vykoná veterinárne vyšetrenie v chove, najmä odoberie úradné vzorky na laboratórne vyšetrenie.

(2) Pri potvrdení výskytu slintačky a krívačky v chove orgán veterinárnej správy okrem opatrení uvedených v odseku 1 a § 4 ods. 2 nariadi aj

a) usmrtiť všetky zvieratá vnímavých druhov v chove na mieste pod dozorom úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,

b) zničiť všetky telá usmrtených zvierat pod dozorom úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,

c) zničiť mäso zvierat vnímavých druhov, ktoré pochádzajú z tohto chovu a boli zabité v čase medzi možným zavlečením choroby do chovu a zavedením opatrení pod úradným veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,

d) zničiť telá uhynutých zvierat vnímavých druhov v chove pod dozorom úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,

e) zničiť alebo ošetriť všetky predmety, krmivá, náradie a materiály uvedené v § 4 ods. 2 písm. e) spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie prítomného vírusu slintačky a krívačky v nich; všetky postupy ošetrenia sa vykonajú podľa pokynov úradného veterinárneho lekára,

f) zničiť mlieko a mliečne výrobky, ktoré pochádzajú zo zvierat tohto chovu spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,

g) vyčistiť a vydezinfikovať budovy (§ 10), v ktorých sa zvieratá ustajňujú, ich okolie, vozidlá používané na ich prepravu a všetko ostatné príslušné vybavenie, ktoré môže byť kontaminované, a to až po odstránení zvierat vnímavých druhov z nich, vecí, materiálov a ďalších predmetov uvedených v § 4 ods. 2 písm. e),

h) zákaz umiestňovať ďalšie zvieratá vnímavých druhov do chovu, ak neuplynulo najmenej 21 dní od ukončenia čistenia a dezinfekcie (§ 11),

i) vykonať epizootologické šetrenie podľa § 7 a 8.

(3) Podľa ustanovenia odseku 1 sa nepostupuje, ak ide o výskyt sekundárneho ohniska nákazy slintačky a krívačky, ktoré epizootologicky súvisí s primárnym ohniskom nákazy slintačky a krívačky, v ktorom sa už vykonal odber úradných vzoriek na laboratórne vyšetrenie.

(4) Opatrenia podľa odseku 1 sa môžu použiť aj v chove, ktorý susedí s chovom, v ktorom je výskyt slintačky a krívačky, ak jeho umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakt so zvieratami z chovu, v ktorom je potvrdený výskyt slintačky a krívačky, vzbudzujú dôvodné podozrenie z možnosti kontaminácie zvierat susediaceho chovu.

§ 6

(1) Ak sú v chove dve alebo viac oddelených produkčných jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky na oddelenú produkčnú jednotku podľa odsekov 4 a 5 a ak sa v chove potvrdil výskyt slintačky a krívačky, môže orgán veterinárnej správy na základe individuálneho hodnotenia chovu vykonaného úradným veterinárnym lekárom v čase veterinárneho vyšetrenia zvierat na potvrdenie alebo vylúčenie slintačky a krívačky v chove rozhodnúť, že opatrenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) sa na túto oddelenú produkčnú jednotku v rámci chovu nevzťahujú, ak sú zvieratá v oddelenej produkčnej jednotke zdravé. V individuálnom hodnotení chovu sa úradný veterinárny lekár tiež vyjadruje k možnosti šírenia sa slintačky a krívačky, pričom berie do úvahy podmienky a situácie možného šírenia sa slintačky a krívačky.

(2) Pri individuálnom hodnotení chovu podľa odseku 1 úradný veterinárny lekár ďalej potvrdí, že štruktúra, veľkosť a vykonávané činnosti v oddelenej produkčnej jednotke v chove zabezpečujú jej prevádzkové oddelenie vzhľadom na ustajnenie, ošetrovanie a kŕmenie zvierat a že z toho dôvodu nemôže dôjsť k šíreniu vírusu slintačky a krívačky v rámci chovu. Pritom zohľadní, že riziko šírenia vírusu slintačky a krívačky medzi oddelenými produkčnými jednotkami v rámci chovu nesmie byť väčšie ako riziko šírenia sa vírusu slintačky a krívačky medzi jednotlivými chovmi.

(3) Ak ide o produkčný chov na mlieko, v ktorom sa dojenie zvierat v každej oddelenej produkčnej jednotke v rámci chovu vykonáva samostatne a oddelene, môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa okrem výnimky podľa odseku 1 tiež rozhodnúť, že opatrenie podľa § 5 ods. 2 písm. f) sa na túto produkčnú jednotku nevzťahuje.

(4) Požiadavky na oddelenú produkčnú jednotku so zdravými zvieratami v chove sú

a) stavebne oddelené produkčné jednotky od produkčnej jednotky s nakazenými zvieratami bez akejkoľvek možnosti ich vzájomného styku medzi nimi a bez možnosti spoločného vzdušného priestoru medzi nimi,

b) vlastné samostatné sklady pre svoje technické príslušenstvo, krmivo, odpad a v prípade potreby aj pre mlieko,

c) vlastné samostatné dezinfekčné zariadenie na vstupoch a výstupoch,

d) vlastný ošetrovací personál,

e) vylúčenie možnosti výmeny medzi nakazenou a zdravou oddelenou produkčnou jednotkou v chove poľnohospodárskej techniky alebo iného príslušného vybavenia,

f) vylúčenie možnosti premiestňovania zvierat, živočíšnych produktov, krmív, nástrojov a iných vecí, napr. vlny, odpadu alebo výlučkov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu slintačky a krívačky.

(5) Požiadavky podľa odsekov 2 a 4 musia byť splnené ešte predtým, ako sa v chove vyskytlo nakazené zviera vrátane započítania pravdepodobnej inkubačnej doby ochorenia.

§ 7

Epizootologické šetrenie zahŕňa zistenie

a) pravdepodobnej dĺžky časového úseku, v ktorom sa slintačka a krívačka mohla v chove vyskytnúť ešte pred jej nahlásením alebo pred vznikom podozrenia na výskyt choroby v chove,

b) možného pôvodu slintačky a krívačky v chove a určenie iných chovov zvierat vnímavých druhov, ktoré sa mohli nakaziť alebo kontaminovať z rovnakého zdroja nákazy,

c) pohybu osôb, vozidiel, ďalších predmetov a materiálov uvedených v § 4 ods. 2 písm. e), ktorými sa mohol preniesť vírus slintačky a krívačky do chovu alebo z chovu.

§ 8

(1) Ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na základe potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo dôjsť k zavlečeniu slintačky a krívačky do chovu uvedeného v § 4 z iného chovu alebo z chovu uvedeného v § 4 do iného chovu na základe pohybu osôb, zvierat, vozidiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom, orgán veterinárnej správy vykoná nad týmito chovmi veterinárny dozor.5) Veterinárny dozor orgán veterinárnej správy zruší, ak sa vylúči podozrenie na slintačku a krívačku v chove uvedenom v § 4.

(2) Ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na základe potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo dôjsť k zavlečeniu slintačky a krívačky do chovu uvedeného v § 5 z iných chovov na základe pohybu osôb, zvierat, vozidiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom, orgán veterinárnej správy vykoná nad týmito chovmi veterinárny dozor podľa § 4.

(3) Ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na základe potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo dôjsť k zavlečeniu slintačky a krívačky z chovu uvedeného v § 5 do iných chovov na základe pohybu osôb, zvierat, vozidiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom, orgán veterinárnej správy vykoná v týchto chovoch opatrenia podľa § 4.

(4) Ak sú v chove nariadené opatrenia z dôvodov podľa odsekov 1 a 2, orgán veterinárnej správy vydá opatrenie,6) ktorým zakáže počas 15 dní premiestňovať zvieratá z chovu; ak je v chove nariadené opatrenie podľa odseku 3, zakáže premiestňovať zvieratá z chovu počas 21 dní. To neplatí, ak ide o povolenú prepravu zvieraťa z chovu pod dozorom úradného veterinárneho lekára priamo na bitúnok za účelom jeho núdzového zabitia. Orgán veterinárnej správy povolí prepravu, ak úradný veterinárny lekár na základe vyšetrenia všetkých zvierat vnímavého druhu v chove potvrdí, že žiadne zviera z chovu nie je podozrivé z nakazenia.

(5) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 sa môžu obmedziť pre určitú časť zvierat z chovu, a to vtedy, ak sú zvieratá z tejto časti chovu ustajnené, ošetrované a kŕmené úplne oddelene od ostatných zvierat v chove.

§ 9

(1) Po potvrdení výskytu slintačky a krívačky v chove laboratórnymi analýzami sa vymedzí okolo nakazeného chovu ochranné pásmo v polomere aspoň troch kilometrov a pásmo pozorovania v polomere aspoň desať kilometrov, pričom sa berú do úvahy prirodzené hranice v prírode, možnosti veterinárneho dozoru a vedecko-technické poznatky, ktoré umožňujú predvídať šírenie vírusu slintačky a krívačky vzduchom alebo iným spôsobom a ak je to potrebné, určené hranice ochranného pásma a pásma pozorovania sa musia pozmeniť.

(2) Orgán veterinárnej správy v ochrannom pásme nariadi

a) vykonať súpis všetkých chovov zvierat vnímavých druhov,

b) pravidelne vykonávať veterinárnu inšpekciu chovov uvedených na súpise podľa písmena a),

c) zákaz premiestňovať zvieratá vnímavých druhov z chovu, z ktorého pochádzajú, 15 dní od vydania opatrenia okrem prípadu, ak ide o povolenú prepravu zvieraťa z chovu pod dozorom úradného veterinárneho lekára za účelom núdzového zabitia priamo na bitúnok, ktorý je v ochrannom pásme; ak sa v ochrannom pásme bitúnok nenachádza, zviera sa prepraví na bitúnok určený orgánom veterinárnej správy; prepravu povolí za predpokladu, že úradný veterinárny lekár na základe vyšetrenia všetkých zvierat vnímavých druhov v chove potvrdí, že žiadne zviera v chove nie je podozrivé z nakazenia,

d) zákaz pripúšťania zvierat, ak pritom dochádza aj k ich premiestneniu,

e) zákaz umelej inseminácie zvierat 15 dní od vydania opatrenia okrem inseminácie vykonávanej chovateľom semenom, ktoré je na farme alebo je zaslané priamo z inseminačnej stanice,

f) zákaz prehliadok, výstav, trhov alebo iného sústredenia vnímavých zvierat vrátane ich zvodu a následného premiestňovania,

g) zákaz prepravy zvierat vnímavých druhov okrem tranzitnej prepravy po hlavných cestách alebo železniciach; tým nie je dotknutý zákaz podľa písmena c).

(3) Opatrenia nariadené v ochrannom pásme podľa odseku 2 platia ešte najmenej 15 dní po odstránení všetkých zvierat a po vykonaní predbežného čistenia a dezinfekcie chovu. V ochrannom pásme sú v platnosti aj opatrenia nariadené v pásme pozorovania po dobu uvedenú v odseku 5.

(4) V pásme pozorovania orgán veterinárnej správy nariadi

a) vykonať súpis všetkých chovov so zvieratami vnímavého druhu,

b) zákaz premiestňovať zvieratá vnímavého druhu v pásme pozorovania po verejných komunikáciách okrem ich vyháňania na pastvu,

c) prepravovať zvieratá vnímavého druhu v pásme pozorovania len na základe jeho povolenia,

d) zákaz premiestňovať zvieratá z pásma pozorovania počas 15 dní od vydania opatrenia; medzi 15. a 30. dňom od vydania tohto opatrenia sa zvieratá môžu premiestňovať z pásma pozorovania len vtedy, ak ide o povolenú priamu prepravu zvieraťa z chovu pod dozorom úradného veterinárneho lekára na bitúnok za účelom núdzového zabitia zvieraťa; túto prepravu orgán veterinárnej správy povolí, ak úradný veterinárny lekár na základe vyšetrenia všetkých predmetných zvierat potvrdí, že žiadne zviera nie je podozrivé z nakazenia,

e) zákaz pripúšťania zvierat, ak pritom dochádza aj k ich premiestneniu,

f) zákaz prehliadok, výstav, trhov alebo iného sústreďovania vnímavých zvierat na jednom mieste.

(5) Opatrenia nariadené v pásme pozorovania platia najmenej 30 dní po odstránení všetkých zvierat v chove podľa § 5 ods. 2 písm. a) a po vykonaní predbežného čistenia a dezinfekcie chovu.

§ 10

(1) Pod veterinárnym dozorom a podľa pokynov úradného veterinárneho lekára sa na náklady majiteľa chovu alebo osoby, ktorá zodpovedá za chov, vykonáva nariadené čistenie a dezinfekcia.

(2) Na vykonanie nariadeného čistenia a dezinfekcie sa môžu použiť len dezinfekčné prostriedky a ich koncentrácie, ktoré orgán veterinárnej správy na tento účel úradne schválil.

§ 11

(1) Zvieratá vnímavých druhov, ak sa premiestňujú mimo priestorov chovu, musia byť označené tak, aby bolo možné pri premiestňovaní identifikovať chov, z ktorého pochádzajú (chov pôvodu) alebo chov, kam patria.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa určí opatrenie na identifikáciu zvierat, ktorým zabezpečí vysledovanie chovu7) zvierat vnímavého druhu pri ich premiestňovaní.

(3) Vzhľadom na zdravotnú situáciu zvierat pre určité kategórie zvierat vnímavých druhov môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť pri ich premiestňovaní osobitný spôsob označovania.

(4) Na žiadosť orgánu veterinárnej správy je vlastník alebo držiteľ zvierat povinný poskytnúť orgánu veterinárnej správy informácie o zvieratách, ktoré umiestnil vo svojom chove alebo premiestnil zo svojho chovu do iného chovu.

(5) Všetky osoby, ktoré sa zúčastnili prepravy vnímavých druhov zvierat alebo na obchodovaní s nimi, sú povinné poskytnúť orgánu veterinárnej správy akékoľvek informácie o ich premiestnení, o ich prepravovaní alebo obchode s nimi.

§ 12

(1) Zakázané je očkovanie vnímavých druhov zvierat proti slintačke a krívačke.

(2) Manipulácia s vírusom slintačky a krívačky na výskumné účely, diagnostiku alebo na výrobu vakcín sa vykonáva len v zariadeniach a laboratóriách, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo pri Organizácii Spojených národov na laboratóriá pre prácu in vitro a in vivo s vírusom slintačky a krívačky a ktoré sú na tento účel oprávnené a sú uvedené v prílohe č. 2 a 3.

(3) Kontrolu plnenia požiadaviek na laboratóriá podľa odseku 2 môžu vykonávať veterinárni odborníci určení Komisiou Európskej únie v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy.

(4) Skladovanie, zásobovanie, distribúcia a predaj vakcín proti slintačke a krívačke podliehajú úradnej kontrole.8)

(5) Zákaz použitia vakcíny proti slintačke a krívačke podľa odseku 1 neplatí, ak hlavný veterinárny lekár9) nariadil mimoriadne núdzové opatrenie o očkovaní vakcínou proti slintačke a krívačke v prípade, že sa výskyt slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky potvrdil a hrozí jej rozšírenie. Rozhodnutie o mimoriadnom núdzovom opatrení o očkovaní obsahuje

a) vymedzenie rozsahu územia, na ktorom sa vykoná núdzové očkovanie,

b) určenie druhu a veku zvierat, ktoré sa očkujú,

c) určenie času, po ktorý sa očkovanie vykonáva,

d) osobitný zákaz premiestňovať očkované zvieratá a produkty z nich,

e) vykonanie osobitnej identifikácie a registrácie očkovaných zvierat,

f) vykonanie ďalších opatrení, ktoré sú primerané danej situácii.

(6) Rozhodnutie o mimoriadnom núdzovom opatrení o očkovaní proti slintačke a krívačke podľa odseku 5 vydá hlavný veterinárny lekár na základe schválenia Komisiou Európskej únie, ktorá vo svojom rozhodnutí zohľadní najmä stupeň koncentrácie zvierat v určitých oblastiach a potrebu ochrániť špeciálne plemená.

(7) Hlavný veterinárny lekár môže rozhodnúť o mimoriadnom núdzovom opatrení o očkovaní proti slintačke a krívačke bez schválenia Komisiou Európskej únie vtedy, ak ide o núdzové očkovanie okolo ohniska nákazy slintačky a krívačky a základné záujmy Európskych spoločenstiev nie sú ohrozené. Následne to oznámi Komisii Európskej únie na dodatočné schválenie.

(8) Opatrenia uvedené v § 4 až 12 vrátane opatrení na ich realizáciu sú obsiahnuté v pohotovostnom pláne.10)

§ 12a

Antigén na núdzové očkovanie zvierat proti slintačke a krívačke môže pochádzať len z prevádzkarne uvedenej v prílohe č. 3.


§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou § 12 ods. 3, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady č. 85/511/EHS z 18. novembra 1985, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva pre tlmenie slintačky a krívačky (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 315, 26.11.1985, s. 11).

2. Smernica Rady 90/423/EHS z 26. júna 1990, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva pre tlmenie slintačky a krívačky (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 224, 18.8.1990, s. 13.

3. Rozhodnutie Komisie 88/397/EHS z 12. júla 1988, ktoré koordinuje pravidlá upravené členskými štátmi v požiadavkách článku 6 smernice Rady 85/511/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 189, 20.7.1988, s. 25).

Smernice Rady a rozhodnutie Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.

ZOZNAM LABORATÓRIÍ

1. Belgicko a Luxembursko

Belgium and Luxembourg: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles.

2. Dánsko

Denmark: Statens veterinaere institut for virusforskning, Lindholm.

3. Taliansko

Italy: Istituto zooprofilattico sperimentale & San Marino della lombardia e dell´emilia romagna, Brescia.

4. Veľká Británia a Severné Írsko

United Kingdom: Institute for Animal Health, Pirbright and Ireland: Woking, Surrey.

5. Francúzsko

France: laboratoire national de pathologie bovine, Lyon; laboratoire central de recherche vétérinaire, Maisons-alfort.

6. Grécko

Greece: Institute for foot and mouth disease and exotic diseases, Attiki 15310.

7. Nemecká spolková republika

Germany: Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere, Tuebingen.

8. Holandsko

The Netherlands: Centraal diergeneeskundig instituut, Lelystad.

9. Španielsko

Spain: Laboratorio de alta seguridad biologica (inia), 28130 Madrid.

10. Portugalsko

Portugal: Laboratorio Nacional de Investigacao, Veterinaria, Lisboa.

11. Rakúsko

Austria: Bundesanstal für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf.

12. Fínsko

Finland: Statens veterinaere institut for virusforskning, Lindholm, Denmark.

13. Švédsko

Sweden: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.

KOMERČNÉ LABORATÓRIÁ OPRÁVNENÉ NA MANIPULÁCIU SO ŽIVÝM VÍRUSOM SLINTAČKY A KRÍVAČKY PRE VÝROBU VAKCÍN

NEMECKO: Bayer AG, Osteratherstrasse 1a, 5000 Köln 60.

FRANCÚZSKO: Rhône-Merieux, Laboratoire IFFA, rue Marcel Merieux, 69007 Lyon.

ŠPANIELSKO: Cooper Zeltia SA, 36400 Porrio (Pontevedra);

Laboratorio de Sanidad Veterinaria Hipra, SA, Les Prades, 17170 Amer (Girona);

Laboratorios Sobrino SA, Apartado 49, 18080 Olot (Girona).

VEĽKÁ BRITÁNIA: Rhône-Merieux, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey.

ŠVÉDSKO: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

1a) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

2) § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

5) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 8 ods. 3 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.

7) § 6 ods. 2 písm. s) zákona č. 488/2002 Z. z.

8) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

9) § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.

10) § 6 ods. 2 písm. e), § 7 ods. 2 písm. b), § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.