Vyhláška č. 732/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

(v znení č. 25/2009 Z. z.)

Čiastka 278/2002
Platnosť od 28.12.2002 do30.04.2010
Účinnosť od 01.03.2009 do30.04.2010
Zrušený 119/2010 Z. z.

OBSAH

732

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2002

o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 10 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Výška zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je

a) 0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),

b) 0,27 eura za jeden obal pre sklené opakovane použiteľné obaly na pivo2) s iným ako korunkovým uzáverom,

c) 40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).

§ 2

(1) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné:

a) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s objemom nad 500 ml,

b) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s objemom nad 500 ml.

(2) Výška zálohy za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z. ).

2) § 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).

3) § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).