Nariadenie vlády č. 729/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh

Čiastka 278/2002
Platnosť od 28.12.2002 do31.01.2007
Účinnosť od 01.01.2003 do31.01.2007
Zrušený 39/2007 Z. z.

729

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002

o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 25 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje rozhodnutie Rady uvedené v prílohe.

§ 2

Uvádzať na trh1) v Slovenskej republike bovinný somatotropný hormón (ďalej len „bovinný somatotropín") na účely jeho predaja sa zakazuje.2) Zakazuje sa aj jeho podávanie dojniciam akýmkoľvek spôsobom.

§ 3

Zákaz podľa § 1 sa nevzťahuje na výrobu bovinného somatotropínu v Slovenskej republike a na dovoz na územie Slovenskej republiky na účely jeho vývozu do tretích krajín.3)

§ 4

(1) Každý, kto je oprávnený podľa osobitného predpisu4) vyrábať alebo nakupovať látky s bovinným somatotropínom, a každý, kto je oprávnený podľa osobitného predpisu4) predávať tieto látky v akomkoľvek množstve, je povinný viesť o tom register. Register obsahuje v chronologickom poradí podrobné údaje o množstve vyrobeného alebo nadobudnutého bovinného somatotropínu, údaje o množstve predaného bovinného somatotropínu, údaje o množstve bovinného somatotropínu použitého na iný účel ako na účel uvádzania na trh podľa § 1 a ďalej údaje o mene a priezvisku fyzickej osoby alebo o obchodnom mene právnickej osoby, od ktorej bolo uvedené množstvo bovinného somatotropínu nadobudnuté alebo ktorej bolo toto množstvo predané. Právnická osoba uvádza aj svoje sídlo a identifikačné číslo, fyzická osoba uvádza aj svoju adresu.

(2) Osoby podľa odseku 1 sú povinné sprístupniť na požiadanie Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv5) a orgánov veterinárnej správy6) nimi vedené údaje podľa odseku 1; ak sa záznamy v registri vedú v elektronickej forme, musia údaje sprístupniť vo vytlačenej písomnej forme.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 729/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením vlády sa transponuje rozhodnutie Rady č. 1999/879/ES zo 17. decembra 1999, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania bovinného somatotropínu (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 90/218/EHS.

Rozhodnutie Rady je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

3) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

4) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.

5) § 4 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.