Čiastka č. 138/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 18.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
345/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 01.01.1998
346/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat 01.01.1998
347/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 01.01.1998
348/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 1997 č. 307/1997-100 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
349/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
350/1997 Z. z. Oznámenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení sídla Okresnej prokuratúry Bratislava I