Oznámenie č. 350/1997 Z. z.Oznámenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení sídla Okresnej prokuratúry Bratislava I

Čiastka 138/1997
Platnosť od 18.12.1997
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

350

OZNÁMENIE

generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vydal podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre

opatrenie z 11. novembra 1997 č. VIII Spr 2153/97 o ustanovení sídla Okresnej prokuratúry Bratislava I.

Podľa tohto opatrenia sídlom Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktorej obvod tvorí územný obvod okresu Bratislava I, je Bratislava – mestská časť okresu Bratislava II.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, krajských prokuratúrach, vyššej vojenskej prokuratúre, okresných prokuratúrach a vojenských obvodných prokuratúrach.