Vyhláška č. 345/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Čiastka 138/1997
Platnosť od 18.12.1997 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.1998 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

345

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 10. novembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 2 a § 29 ods. 2 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 514/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„ak ide o zahraničného prihlasovateľa, uvedie sa aj označenie a sídlo jeho zmluvného zástupcu na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. g) bod 4 zákona].“.

2. V § 1 písmeno d) znie:

d) meno, priezvisko a dátum narodenia všetkých šľachtiteľov s návrhom ich podielov [§ 2 písm. g) bod 1.1 a 1.2 zákona],“.

3. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Prihláška odvodenej odrody a určitej inej odrody obsahuje okrem údajov ustanovených pre prihlášku novej odrody aj údaje o majiteľovi pôvodnej odrody uvedené v § 1 ods. 1 písm. a).“.

4. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „českom alebo“.

5. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Ak prihlášku podáva občan Slovenskej republiky, vyhlási, že odroda alebo plemeno neboli vytvorené v rámci činnosti slovenskej organizácie [§ 2 písm. e) zákona].“.

6. V § 2 ods. 4 sa slová „(§ 7 ods. 2 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 7 zákona)“.

7. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré znejú:

㤠2a

Odvodené odrody môžno získať najmä

a) selekciou prirodzeného mutanta alebo indukovaného mutanta,

b) výberom somaklonálneho variantu,

c) výberom odlišnej rastliny z rastlín pôvodnej odrody alebo

d) spätným krížením, alebo genetickou transformáciou.

§ 2b

(1) Na účely ochrany poľnohospodárskej výroby môžu právnické osoby,4) samostatne hospodáriaci roľníci5) a ostatné fyzické osoby (ďalej len „pestovatelia“) použiť množiteľský materiál chránených odrôd na ďalší výsev alebo výsadbu na nimi obhospodarovaných pozemkoch (§ 10a ods. 2 zákona). Táto výnimka sa nevzťahuje na hybridné a syntetické odrody a na použitie množiteľského materiálu chránených odrôd na obchodné využívanie (§ 8 ods. 1 zákona).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje iba na tieto druhy a rody rastlín:

a) kŕmne rastliny: &nbsp
&nbsp Cícer baraní Cicer arietinum L.
&nbsp Lupina žltá Lupinus luteus L.
&nbsp Lucerna siata Medicago sativa L.
&nbsp Hrach siaty pravý &nbsp
&nbsp kŕmny - peluška Pisum sativum L. (partim)
&nbsp Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L.
&nbsp Ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L.
&nbsp Bôb obyčajný Vicia faba L.
&nbsp Vika siata Vicia sativa L.
b) obilniny: &nbsp
&nbsp Ovos siaty Avena sativa L.
&nbsp Jačmeň siaty pravý Hordeum vulgare L.
&nbsp Ryža siata Oryza sativa L.
&nbsp Lesknica kanárska Phalaris canariensis L.
&nbsp Raz siata Secale cereale L.
&nbsp Tritikale Triticosecale Wittm.
&nbsp Pšenica letná Triticum aestivum L. emend.
&nbsp &nbsp Fiori et Paol.
&nbsp Pšenica tvrdá Triticum durum Desf.
&nbsp Pšenica špaldová Triticum spelta L.
c) zemiaky: &nbsp
&nbsp Zemiak Solanum tuberosum L.
d) olejniny a priadne rastliny:
&nbsp Kváka Brassica napus L. (partim)
&nbsp Replca olejnatá Brassica rapa L. (partim)
&nbsp Ľan siaty Linum usitatissimum L.
&nbsp (okrem ľanu priadneho)

(3) Pestovatelia môžu použiť na ďalší výsev alebo výsadbu množiteľský materiál chránených odrôd rastlín uvedených v odseku 2 za týchto podmienok:

a) množiteľský materiál chránených odrôd, ktorý získali výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch, môžu pestovatelia použiť na ďalší výsev alebo výsadbu na nimi obhospodarovaných pozemkoch v množstve podľa ich nevyhnutnej potreby, najviac však v rozsahu jednej polovice použitého osiva alebo sadiva,

b) množiteľský materiál chránených odrôd získaný výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch môže byť upravovaný na účely ďalšieho množenia buď samotným pestovateľom, alebo formou služieb, ktoré mu poskytne tretia osoba na základe osobitnej zmluvy.6) Pestovatelia musia v oboch prípadoch zabezpečiť identitu množiteľského materiálu, ktorý bol daný na pozberovú úpravu, s materiálom, ktorý je výsledkom pozberovej úpravy [§ 8 ods. 5 písm. b) zákona] a túto identitu písomne vydokladovať,

c) majiteľ chránenej odrody má voči pestovateľovi právo na zaplatenie spravodlivej odmeny (remunerácie), ktorej výška nesmie byť nižšia ako jedna polovica licenčných poplatkov, ktoré sú obvyklé v čase pestovania odrody, za licenciu na obchodné využívanie tej istej odrody v tej istej oblasti pestovania, ak sa s majiteľom chránenej odrody nedohodnú inak,

d) od platenia remunerácie sú oslobodení drobní pestovatelia, za ktorých sa považujú tí pestovatelia, ktorí nepestujú rastliny na ploche väčšej ako plocha, ktorá je potrebná na výrobu 92 ton obilnín. Na výpočet plochy sa použije priemerná hektárová úroda, ktorá sa dosiahla v príslušnom okrese za predchádzajúci kalendárny rok,

e) pestovatelia písomne dohodnú najneskôr pred výsevom alebo výsadbou množiteľského materiálu získaného zo zberu na nimi obhospodarovaných pozemkoch s majiteľom chránenej odrody podmienky použitia tohto množiteľského materiálu, ak ho vysievajú alebo vysádzajú na ploche väčšej, ako je uvedené v písmene d). Nesplnenie tejto podmienky sa považuje za neoprávnené obchodné využívanie odrody (§ 28 ods. 1 zákona).

(4) Monitorovanie využívania práv a plnenia povinností pestovateľmi pri používaní množiteľského materiálu chránených odrôd získaného výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch na účely ďalšieho množenia (ďalej len „monitorovanie“) je oprávnený vykonávať majiteľ chránenej odrody alebo ním splnomocnený zástupca.

(5) Pestovatelia množiteľského materiálu chránených odrôd získaného výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch a spracovatelia tohto množiteľského materiálu poskytnú majiteľovi chránenej odrody alebo jeho zástupcovi v rámci monitorovania všetky informácie, ktoré súvisia s ich právne chránenou odrodou. Tieto informácie poskytnú aj odborné orgány a organizácie, ak ich získali pri vykonávaní ich obvyklej činnosti a ak poskytnutie týchto informácií si nevyžiada ich väčšie časové zaťaženie alebo náklady.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 6 znejú:

4) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.

5) § 12a až 12h zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

6) § 536 Obchodného zákonníka.“.

8. § 3 až 8 sa vrátane nadpisu vypúšťajú.

9. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohou tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Peter Baco v. r.


Príloha k vyhláške č. 345/1997 Z. z.

Příloha 01