349

OPATRENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 2. decembra 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené zákonom alebo podľa zákona a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie vykonávajú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prostredníctvom ministerstva, ak predmetom prevodu sú

a) elektronické nosiče dát (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Osobitné ponukové konanie sa nevykonáva, ak predmetom prevodu sú

a) motorové vozidlá prispôsobené na používanie iba v ozbrojených silách,1)

b) špeciálny vojenský materiál.1)

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa výmenou dávajú hnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 opatrenia prenechávajú majetok štátu do nájmu.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 zákona sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 9

Likvidácia neupotrebiteľných vecí štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Na platnosť rozhodnutia štatutárneho orgánu o likvidácii neupotrebiteľného špeciálneho vojenského materiálu1) a vecí uvedených v § 2 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 10

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Ján Sitek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb. Príloha E.