Vyhláška č. 346/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat

Čiastka 138/1997
Platnosť od 18.12.1997 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.1998 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

OBSAH

346

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 10. novembra 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat v znení vyhlášky Federálneho ministerstva hospodárstva č. 515/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. V § 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„bažant obyčajný                    Phasianus colchicus

daniel škvrnitý                         Dama dama

pštros africký                          Strutio camelus

činčila americká                    Chinchilla chinchilla.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Peter Baco v. r.