Čiastka č. 130/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 28.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
378/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov 01.01.1997
379/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde na podporu zahraničného obchodu 01.01.1997
380/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. 28.12.1996
381/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Protidrogovom fonde 01.01.1997
382/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky 01.01.1997
383/1996 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
384/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 1995 č. 65/513/1995 a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. apríla 1996 č. 65/147/1996
385/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami