Oznámenie č. 385/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 130/1996
Platnosť od 28.12.1996 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

385

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 18. decembra 1996 č. R-10/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa mení podrobné vymedzenie položky v bode 1 ods. 6 písm. a) prílohy č. 8 výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996 v znení prílohy č. 1 výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-3/1996. Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.