Zákon č. 380/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z.

Čiastka 130/1996
Platnosť od 28.12.1996
Účinnosť od 28.12.1996

OBSAH

380

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 11. decembra 1996,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. sa mení takto:

1. V čl. I § 1 ods. 2 znie:

(2) Prenosové cesty (časť kmitočtového spektra) a sieť vysielačov označované ako vysielací okruh STV 2 do začatia vysielania prevádzkovateľom na základe licencie využíva Slovenská televízia ako prevádzkovateľ zo zákona. Po začatí vysielania prevádzkovateľom na základe licencie Slovenská televízia šíri program označovaný ako STV 2 prostredníctvom družice s vysielacím dosahom na celé územie Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.