Zákon č. 382/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky

Čiastka 130/1996
Platnosť od 28.12.1996 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.1997 do31.12.2002
Zrušený 154/2001 Z. z.

OBSAH

382

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. decembra 1996,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:

Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Vzdialenostný mesačný príplatok

(1) Prokurátorovi, ktorý je preložený na novozriadenú prokuratúru a jej sídlo nie je miestom jeho trvalého pobytu alebo miestom jeho doterajšieho výkonu funkcie prokurátora, patrí od prvého dňa preloženia po dobu troch rokov, najneskôr však do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, vzdialenostný mesačný príplatok podľa vzdialenosti tejto prokuratúry od doterajšieho miesta výkonu funkcie prokurátora alebo od miesta jeho trvalého pobytu, ak je toto miesto k novozriadenej prokuratúre bližšie, a to:

a) do 30 km ........................................ ....5 000 Sk,
b) do 60 km ........................................ ....6 500 Sk,
0 do 90 km ........................................ ....7 000 Sk,
d) nad 90 km ...................................... ..10 000 Sk.

(2) Vzdialenostný mesačný príplatok nepatrí prokurátorovi za dobu, počas ktorej nemá nárok na plat, a za dobu, keď nevykonáva prokurátorskú funkciu pre chorobu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.