Oznámenie č. 384/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 1995 č. 65/513/1995 a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. apríla 1996 č. 65/147/1996

Čiastka 130/1996
Platnosť od 28.12.1996
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

384

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. decembra 1996 č. 4/6-65/1996, ktorým sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 1995 č. 65/513/1995, ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. apríla 1996 č. 65/147/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, korým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/2-30 864/1992.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 1995 č. 65/513/1995, ktorým sa dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 277/1995 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. apríla 1996 č. 65/147/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/2-30 864/1992 (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 144/1996 Z. z.).

Úpravou ustanovenia zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúceho sa prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene je platnosť opatrení upravujúcich túto problematiku bezpredmetná.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.