379

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 11. decembra 1996

o Fonde na podporu zahraničného obchodu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Fond na podporu zahraničného obchodu (ďalej len „fond“) ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu rozvoja zahraničného obchodu.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Zapisuje sa do obchodného registra.

§ 2

Orgány fondu

Orgány fondu sú:

a) správna rada,

b) dozorná rada,

c) riaditeľ.

§ 3

Správna rada

(1) Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť.

(2) Správna rada má päť členov, z ktorých

a) troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zo zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) dvoch členov vymenúva a odvoláva Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia“), z toho jedného člena na návrh Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a jedného člena na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

(3) Členovia správnej rady sú vymenúvaní na obdobie troch rokov a ich členstvo v správnej rade je nezastupiteľné. Môžu byť vymenúvaní najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ alebo iný zamestnanec fondu.

(4) Správna rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. Ak do funkcie predsedu bol zvolený člen správnej rady vymenovaný podľa odseku 2 písm. a), do funkcie podpredsedu sa zvolí člen správnej rady vymenovaný podľa odseku 2 písm. b) a naopak.

(5) Predsedu alebo podpredsedu správnej rady môže na návrh dozornej rady alebo ministra z funkcie odvolať správna rada uznesením, ak za prijatie takého uznesenia hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady, pričom ten člen, o odvolaní ktorého sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastňuje. Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, platí to uznesenie, za ktoré hlasoval predseda alebo podpredseda správnej rady. Ak správna rada rozhodne o odvolaní predsedu alebo podpredsedu správnej rady, zároveň zvolí nového predsedu alebo podpredsedu správnej rady.

(6) Predseda a podpredseda správnej rady sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis predsedu a podpredsedu správnej rady zvolených podľa odseku 4 a 5 do obchodného registra predloží príslušnému registrovému súdu predseda správnej rady spolu s platným uznesením správnej rady do troch pracovných dní odo dňa prijatia platného uznesenia o zvolení predsedu alebo podpredsedu.

(7) Správna rada najmä

a) schvaľuje rozpočet fondu a zásadné otázky týkajúce sa rozvoja činnosti a finančnej politiky fondu vrátane návrhov na úvery z domácich aj zo zahraničných zdrojov,

b) zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami fondu,

c) rozhoduje o použití prostriedkov fondu,

d) schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok, najneskôr do 30. marca nasledujúceho roka,

e) schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom,

f) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení fondu,

g) schvaľuje štatút fondu a rokovacie poriadky správnej rady a dozornej rady,

h) vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho mzdu podľa osobitného predpisu,1)

ch) schvaľuje návrhy na vyslanie a odvolanie zástupcov fondu pri obchodno-ekonomických oddeleniach zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,

i) schvaľuje prenájom a prevod hmotného majetku a nehmotného majetku fondu na iné právnické osoby (§ 7 ods. 5).

§ 4

Dozorná rada

(1) Dozorná rada dohliada na hospodárenie fondu, najmä na použitie prostriedkov fondu, a na činnosť riaditeľa.

(2) Dozorná rada má päť členov, z ktorých

a) jedného člena vymenúva a odvoláva minister zo zamestnancov ministerstva,

b) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva financií Slovenskej republiky,

c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister zahraničných vecí Slovenskej republiky zo zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,

d) jedného člena vymenúva a odvoláva asociácia,

e) jedného člena vymenúva a odvoláva Slovenská obchodná a priemyselná komora.

(3) Členovia dozornej rady sú do funkcie vymenúvaní na obdobie štyroch rokov a ich členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné. Funkciu člena dozornej rady možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak do funkcie predsedu správnej rady bol zvolený člen správnej rady vymenovaný asociáciou, do funkcie predsedu dozornej rady sa zvolí člen dozornej rady vymenovaný za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo za Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Ak do funkcie predsedu dozornej rady bol zvolený člen dozornej rady vymenovaný z niektorého z týchto ministerstiev, do funkcie podpredsedu sa zvolí člen dozornej rady vymenovaný asociáciou. Ak do funkcie predsedu dozornej rady bol zvolený člen dozornej rady vymenovaný asociáciou, do funkcie podpredsedu sa zvolí člen dozornej rady vymenovaný za jej člena z niektorého z uvedených ministerstiev.

(5) Predseda a podpredseda dozornej rady sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis predsedu a podpredsedu dozornej rady zvolených podľa odseku 4 do obchodného registra predloží príslušnému registrovému súdu predseda správnej rady spolu s platným uznesením dozornej rady do troch pracovných dní odo dňa prijatia platného uznesenia o zvolení predsedu alebo podpredsedu.

(6) Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ alebo iný zamestnanec fondu.

(7) Dozorná rada

a) dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami fondu,

b) preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim predkladá správnej rade,

c) kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou fondu,

d) predkladá správnej rade správy o činnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vrátane návrhu na odvolanie predsedu a podpredsedu správnej rady a riaditeľa; pri prerokúvaní týchto vecí sa predseda dozornej rady zúčastňuje na rokovaní správnej rady, ale bez práva hlasovať o navrhovanom uznesení správnej rady.

(8) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti fondu.

(9) Minister je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach dozornej rady a vyžadovať od dozornej rady predloženie správ a dokladov o hospodárení fondu, nakladaní s prostriedkami fondu, výsledkoch kontrol činnosti fondu vykonaných dozornou radou a o plnení opatrení uložených dozornou radou na odstránenie nedostatkov zistených pri týchto kontrolách.

§ 4a

Zánik členstva v správnej rade a dozornej rade

(1) Členstvo v správnej rade alebo v dozornej rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je člen správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie.

(2) Člena správnej rady alebo dozornej rady možno odvolať z jeho funkcie, ak

a) porušil pri výkone svojej funkcie všeobecne záväzné právne predpisy alebo

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo

c) porušil povinnosť uvedenú v § 9a, alebo

d) bez riadneho odôvodnenia neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho funkcie po dobu najmenej troch po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo

e) začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.

(3) Člena správnej rady alebo dozornej rady odvoláva ten orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval. Nového člena správnej rady alebo dozornej rady do funkcie vymenúva ten orgán, ktorý do funkcie vymenoval pôvodného člena.

(4) Funkčné obdobie člena správnej rady alebo dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí dňom vymenovania nového člena do funkcie tým orgánom, ktorý vymenoval do funkcie odstupujúceho člena správnej rady alebo dozornej rady.

§ 5

Riaditeľ

(1) Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach s výnimkou tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu vyhradené správnej rade alebo dozornej rade; je štatutárnym orgánom pre majetkovoprávnu a pracovnoprávnu oblasť a za svoju činnosť zodpovedá správnej rade. Je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

(2) Riaditeľ zodpovedá za

a) riadne vedenie účtovníctva fondu,2)

b) plnenie rozhodnutí správnej rady,

c) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu so žiadateľmi v súlade s rozhodnutiami správnej rady,

d) kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov fondu,

e) vymáhanie povinných príspevkov od tuzemských vývozcov a tuzemských dovozcov, sankcií a iných pohľadávok fondu,

f) vypracovanie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 15. februára nasledujúceho roka,

g) vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 1. marca nasledujúceho roka,

h) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,

ch) plnenie ostatných úloh uložených správnou radou.

(3) Riaditeľ predkladá správnej rade

a) návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok,

b) návrhy na vyslanie a odvolanie zástupcov fondu pri obchodno-ekonomických oddeleniach zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,

c) návrh štatútu fondu.

(4) Riaditeľ zriaďuje na zabezpečenie úloh uvedených v odsekoch 1 až 3 sekretariát fondu, riadi jeho činnosť a určuje mzdové a súvisiace náležitosti3) zamestnancov fondu.

§ 6

Zdroje fondu

(1) Zdrojmi fondu sú:

a) dobrovoľné príspevky tuzemských dovozcov a tuzemských vývozcov,

b) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,

c) príjmy za služby poskytnuté fondom za odplatu a z úrokov z poskytnutých pôžičiek,

d) príjmy zo sankcií za nesplnenie príspevkovej povinnosti, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a príjmy za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu poskytnutých na základe zmlúv o poskytnutí prostriedkov z fondu uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj príjmy zo zmluvných pokút a penále od dlžníkov fondu, ktorí sú v omeškaní, alebo od osôb, ktoré neoprávnene použili alebo zadržali prostriedky fondu poskytnuté im na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z fondu,

e) príspevky a dary od iných právnických osôb a fyzických osôb, než sú uvedené v písm. a),

f) úvery poskytnuté bankami, najviac do výšky 10 % rozpočtu fondu na príslušný rok,

g) finančné prostriedky získané za prenájom alebo prevod hmotného majetku a nehmotného majetku fondu, ktoré schválila správna rada [§ 3 ods. 7 písm. i)].

(2) Doplnkovým zdrojom fondu môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu.4)

(3) Podľa tohto zákona sa rozumie

a) tuzemským vývozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje vývoz tovaru zo Slovenskej republiky,

b) tuzemským dovozcom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá je podnikateľom7) a uskutočňuje dovoz tovaru do Slovenskej republiky.

§ 7

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) poskytnutie dotácie na úhradu nákladov tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom na ich účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí; táto dotácia sa môže poskytnúť iba na úhradu nákladov za prenájom výstavnej plochy, vyhotovenie propagačných materiálov a nákladov za prepravu vystavovaného tovaru,

b) poskytnutie pôžičky alebo dotácie na úhradu nákladov súvisiacich s propagáciou slovenského tovaru v zahraničí vrátane vydávania katalógov tuzemských výrobcov, publikácií a iných propagačných materiálov zameraných na podporu zahraničného obchodu,

c) úhradu nákladov fondu alebo ním poverených osôb spojených so spracovaním rozborov a štúdií o zahraničných trhoch,

d) úhradu nákladov fondu na publikačnú činnosť, školenia, prípravu a poskytovanie počítačových programov z oblasti zahraničného obchodu, na služby tuzemským vývozcom a tuzemským dovozcom cez elektronické médiá výpočtovej techniky, na prenájom hnuteľného investičného majetku a na poradenskú činnosť,

e) úhradu nákladov fondu vynaložených na organizovanie medzinárodných seminárov, výstav, misií a podobných aktivít zameraných na výmenu poznatkov a informácií z oblasti zahraničného obchodu,

f) poskytnutie pôžičky alebo dotácie iným tuzemským organizátorom medzinárodných seminárov a podobných aktivít v tuzemsku zameraných na výmenu poznatkov a informácií z oblasti zahraničného obchodu,

g) splátky úverov poskytnutých fondu bankami a na úhradu úrokov z týchto úverov,

h) poskytnutie pôžičky alebo dotácie na úhradu nákladov tuzemským vývozcom na certifikáciu vyvážaného tovaru,

i) materiálno-technické vybavenie a úhradu investičných a prevádzkových nákladov na delegatúry fondu pôsobiace pri obchodno-ekonomických oddeleniach zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, ako aj na úhradu miezd a cestovných náhrad delegátov fondu3) pôsobiacich pri týchto úradoch,

j) dotácie organizátorom a účastníkom vzdelávacích programov pre tuzemských vývozcov a tuzemských dovozcov,

k) dotácie na úhradu nákladov spojených s vysielaním a prijímaním obchodných delegácií a misií,

l) úhradu nákladov spojených so správou fondu vrátane činnosti sekretariátu fondu,

m) úhradu nákladov spojených s činnosťou fondu na podporu vstupu priamych zahraničných investícií do hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Dotácie na účely podľa odseku 1 písm. a), f), h), j) a k) sa môžu poskytnúť najviac do výšky 50 % žiadateľom preukázaných nákladov.

(3) Prostriedky fondu získané dotáciou zo štátneho rozpočtu možno použiť len na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b), h) a m).

(4) Výdavky na činnosť sekretariátu fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov fondu; za dodržanie tohto limitu výdavkov je zodpovedný riaditeľ fondu.8)

(5) Hmotný majetok a nehmotný majetok fondu možno na základe rozhodnutia správnej rady [§ 3 ods. 7 písm. i)] prenajať alebo previesť za odplatu na iné právnické osoby, ktoré sú rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou štátu8a) a ktoré boli zriadené na podporu rozvoja zahraničného obchodu; prenájom alebo prevod majetku fondu na iné osoby nie je prípustný.

§ 8

Poskytovanie prostriedkov fondu

(1) Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.

(2) O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje správna rada.

(3) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadateľom je tuzemský vývozca, tuzemský dovozca a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sa môžu poskytnúť prostriedky fondu na účely podľa tohto zákona. Žiadosť musí obsahovať

a) identifikačné údaje žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z obchodného registra, ak je žiadateľom fyzická osoba, výpis z obchodného registra, ak je v ňom zapísaná, živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,

b) účel, druh a požadovanú výšku prostriedkov fondu,

c) zdôvodnenie požadovaných prostriedkov fondu a ich prínos k rozvoju zahraničného obchodu, osobitne k zvýšeniu vývozu alebo k rozvoju a zvýšeniu efektívnosti tuzemskej výroby pri dovozoch,

d) spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči fondu, ak ide o žiadosť o poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu,

e) preukázanie ekonomickej efektívnosti vývozu alebo dovozu,

f) charakteristiku predmetného vývozu alebo dovozu.

(4) Ak je žiadateľom o poskytnutie pôžičky alebo dotácie tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, alebo iná osoba, ktorá dobrovoľne prispela do fondu, prílohou žiadosti sú aj doklady žiadateľa preukazujúce úhradu príspevkov do fondu.

(5) Správna rada rozhodne o žiadosti o poskytnutí prostriedkov z fondu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa odseku 3 alebo ak má iné nedostatky, riaditeľ vyzve žiadateľa, aby v ním určenej lehote nedostatky žiadosti odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, správna rada ju zamietne.

(6) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov fondu v súlade so schváleným rozpočtom fondu a v súlade s prioritami určenými asociáciou a zladenými so zahraničnoobchodnou politikou vlády Slovenskej republiky; pri tom zohľadňuje prínos poskytnutých prostriedkov pre hospodárstvo Slovenskej republiky, osobitne k zvýšeniu objemu vývozu alebo k zvýšeniu proexportnej výkonnosti tuzemskej výroby, najmä dovozom progresívnych technológií.

(7) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu žiadateľovi, riaditeľ vyzve žiadateľa na uzavretie zmluvy do 15 dní odo dňa rozhodnutia správnej rady. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, riaditeľ to písomne oznámi žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady.

(8) Na rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov fondu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9)

§ 9

Hospodárenie fondu

(1) Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu na príslušný kalendárny rok.

(2) Ak sa prostriedky fondu určené rozpočtom fondu na určitý účel nečerpajú, môže správna rada rozhodnúť aj v priebehu roka o zmene účelu ich použitia na iný účel v súlade s § 7 ods. 1.

(3) Prostriedky fondu použité na účely podľa § 7 ods. 1 písm. c), d), e), g), i) a l) sú nákladmi na činnosť fondu; prostriedky fondu na ostatné účely podľa § 7 ods. 1 sa poskytujú ako účelová dotácia alebo ako pôžička, a to:

a) dotácia na účely podľa § 7 ods. 1 písm. a) tým žiadateľom, ktorí prispeli do fondu, najviac však do výšky jeden a pol násobku nimi preukázaných príspevkov do fondu; túto dotáciu možno poskytnúť aj žiadateľovi, ktorý do fondu neprispel, ak preukáže, že podiel hodnoty pridanej spracovaním na tovare, ktorý prezentoval na veľtrhu alebo výstave v zahraničí, je viac ako 30 % hodnoty tovaru,

b) dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f), h), j) a k) pre tých žiadateľov, ktorí do nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinne prispeli do fondu, najviac však do výšky preukázanej sumy zaplateného povinného príspevku,

c) dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f), h), j) a k) pre tých žiadateľov, ktorí dobrovoľne prispeli do fondu, najviac však do výšky 1,3 násobku nimi preukázaných dobrovoľných príspevkov zaplatených do fondu za predchádzajúcich 12 mesiacov pred podaním žiadosti o dotáciu z fondu,

d) dotácie na účely podľa § 7 ods. 1 písm. j) a k) iným žiadateľom, ako sú uvedení v písmenách b) a c) tohto odseku, najviac však do výšky 50 % preukázaných nákladov,

e) pôžička na účely podľa § 7 ods. 1 písm. b), f) a h) s úrokom vo výške diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí pôžičky z fondu ostatným žiadateľom o poskytnutie prostriedkov z fondu.

(4) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý sa poskytli podľa rozhodnutia správnej rady, a len za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu. Nepoužité prostriedky fondu je žiadateľ povinný bezodkladne vrátiť fondu.

(5) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich bez zbytočného odkladu vrátiť fondu.

(6) Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára riaditeľ v mene fondu so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu. Táto zmluva obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

b) účel, druh a výšku poskytnutých prostriedkov fondu,

c) podmienky použitia poskytnutých prostriedkov fondu,

d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,

e) zabezpečenie záväzkov žiadateľa,

f) výšku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôžičky.

(7) Ak členovi správnej rady alebo dozornej rady vzniknú v súvislosti s výkonom jeho funkcie cestovné výdavky, patrí mu náhrada podľa osobitného predpisu.12)

(8) Pôžičky z prostriedkov fondu podľa odseku 3 písm. e) sa poskytujú s lehotou splatnosti do jedného roka.

§ 9a

Ochrana informácií

(1) Členovia orgánov fondu, zamestnanci fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s činnosťou fondu, sú povinné o nich zachovávať mlčanlivosť a informácie na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneužitím. Táto povinnosť trvá aj po zániku členstva v orgánoch fondu, po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca fondu alebo po skončení obdobného vzťahu iných osôb.

(2) Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú fond alebo žiadateľ označil ako dôvernú, určil dobu zachovávania mlčanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu iným osobám alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.

(3) Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslobodiť od tejto povinnosti iba osoba, ktorá informáciu poskytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov13) ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá.

§ 10

Sankcie

(1) Tuzemský vývozca, tuzemský dovozca, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým sa poskytla pôžička alebo dotácia z fondu a tieto prostriedky sa použili v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu, sú povinné neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu vrátiť a zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške trojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie nastáva prvým dňom neoprávneného použitia alebo zadržania prostriedkov fondu.

(2) Tuzemský vývozca, tuzemský dovozca, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorým sa poskytla pôžička z fondu a sú v omeškaní s platením pôžičky alebo jej časti, sú povinné zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške trojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania. Omeškanie v tomto prípade nastáva dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty splatnosti pôžičky alebo jej časti podľa splátkového kalendára dohodnutého v zmluve. Tieto úroky z omeškania sa vypočítajú zo sumy, ktorú dlžník dlhuje fondu k prvému dňu omeškania.

§ 10a

O nárokoch z právnych vzťahov medzi fondom a tuzemskými vývozcami a tuzemskými dovozcami vznikajúcich z povinností podľa § 10 rozhoduje súd.14)

§ 10b

Na právne vzťahy, ako aj na nároky z nich, ktoré vznikli medzi fondom a tuzemskými vývozcami, tuzemskými dovozcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 10c

Prechodné ustanovenie

Tuzemský vývozca alebo tuzemský dovozca, ktorý použil alebo zadržal prostriedky fondu, ktoré boli poskytnuté pred dňom účinnosti tohto zákona v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný zaplatiť fondu sankcie podľa doterajších predpisov.

§ 10d

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 204/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady.

§ 11

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z.

2) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

3) Zákon č. 1/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

4) § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

7) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

8) § 172 Zákonníka práce.

8a) § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

12) Zákon č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

13) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

14) § 7 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.