Čiastka č. 78/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
316/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív 01.01.1994
317/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.1994
318/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov 01.01.1994
319/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti 01.01.1994
320/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave náhrady z astratu n azárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik- nutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 01.01.1994
321/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov 01.01.1994
322/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare
323/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
324/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách