Čiastka č. 96/1992 Zb.

Vydaná dňa: 26.10.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
478/1992 Zb. Zákon o úžitkových vzoroch 26.10.1992
479/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb. 26.10.1992
480/1992 Zb. Zákon o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu 01.11.1992
481/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
482/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii 26.10.1992
483/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase 26.10.1992
484/1992 Zb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu 26.10.1992
485/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Uzbekistan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
486/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej úprave zdaňovania cestných vozidiel v medzinárodnej doprave
p1/c96/1992 Zb. Nález Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
p2/c96/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992