Čiastka č. 63/1992 Zb.

Vydaná dňa: 25.06.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
305/1992 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 25.06.1992
306/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 25.06.1992
307/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25.06.1992
308/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 25.06.1992
309/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov 25.06.1992
310/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 25.06.1992
311/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 25.06.1992
312/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 25.06.1992
313/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev 25.06.1992
314/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu 25.06.1992
315/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 25.06.1992
316/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 190/1988 Zb., ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách 01.07.1992