Čiastka č. 6/1992 Zb.

Vydaná dňa: 23.01.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve 23.01.1992
26/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene 23.01.1992
27/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 23.01.1992
28/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb. 23.01.1992
29/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb. 23.01.1992
30/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore 23.01.1992
31/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
32/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
33/1992 Zb. Nařízení vlády české republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 23.01.1992
34/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 23.01.1992
35/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách 23.01.1992
36/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 23.01.1992
r1/c6/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby