Čiastka č. 128/1992 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
619/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášok č. 24/1990 Zb. a č. 533/1992 Zb. 18.12.1992
620/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora 18.12.1992
621/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre 18.12.1992
622/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o rovnocennosti dokladov o vzdelaní umožňujúcich prístup na vysoké školy (č. 49)
623/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách
p1/c128/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách 01.01.1993
p2/c128/1992 Zb. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
p3/c128/1992 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahrančných bánk Štátnej banke českoňslovenskej v roku 1993 a opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov inými osobami než bankami štátnej banke česko-slovenskej v roku 1993