Vyhláška č. 534/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb.

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 21.12.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

534

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 5. decembra 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Článok I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí č. 41/1985 Zb. v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb. sa mení takto:

1. Položka č. 3 prílohy č. 4 vyhlášky znie:

3. osobné automobily s dvojtaktným motorom“.


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Pancíř v. r.