Čiastka č. 84/1990 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
517/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky 19.12.1990
518/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 19.12.1990
519/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru 01.01.1991
520/1990 Zb. Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích 26.01.1991
521/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti
p1/c84/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VIII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
r1/c84/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb
p2/c84/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IX. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990
p3/c84/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým dopĺňa opatrenie o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi