Oznámenie č. p1/c84/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo VIII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Redakčná poznámka

Článok 1 opatrenia nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990. Článok 2 opatrenia nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-24 700/90 z 15. októbra 1990, ktorým ustanovilo VIII. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990.

Článok 1 opatrenia nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990. Článok 2 opatrenia nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na všetkých krajských a okresných finančných správach.