Oznámenie č. 521/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 1. októbrom 1990.

521

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 18. septembra 1990 bolo v Prahe dojednané výmenou nót Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti. Dojednanie nadobudlo platnosť 1. októbrom 1990.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad britskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*) Súčasne sa vyhlasuje britská nóta z 20. septembra 1990 súvisiaca s vykonávaním Dojednania vo vzťahu k čs. občanom cestujúcim do spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Britské veľvyslanectvo
Praha

Nóta č. 50

18. septembra 1990

Veľvyslanectvo Jej Veličenstva prejavuje úctu ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má česť podať nasledujúci návrh:

Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s úmyslom uľahčiť cestovanie medzi Spojeným kráľovstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou je pripravená uzavrieť s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dojednanie za nasledujúcich podmienok:

1. Za podmienok uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 tejto nóty britskí štátni príslušníci, držitelia platných britských pasov preukazujúcich, že ich držiteľ je buď britský občan, alebo má právo trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve alebo je oprávnený byť znova vpustený do Spojeného kráľovstva, budú môcť slobodne cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa tam nie dlhšie ako šesť mesiacov bez toho, aby si museli najskôr obstarať víza do svojich pasov. Britskí štátni príslušníci, ktorí si budú priať zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike dlhšie ako po dobu, na ktorú im bol povolený vstup, obrátia sa so žiadosťou na príslušné orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2. Za podmienok uvedených v odsekoch 3, 4, 5 a 6 tejto nóty štátni príslušníci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí sú držiteľmi platných česko-slovenských cestovných dokladov, budú môcť slobodne cestovať do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a na ostrov Man bez toho, aby si museli najskôr obstarať vízum do svojich pasov. Štátni príslušníci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí si budú priať zdržiavať sa v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch alebo na ostrove Man dlhšie než po dobu, na ktorú sa im povolil vstup, obrátia sa so žiadosťou na príslušné orgány Spojeného kráľovstva.

3. Odstránenie vízovej povinnosti nezbavuje britských štátnych príslušníkov, cestujúcich do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ani štátnych príslušníkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, cestujúcich do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a na ostrov Man, povinnosti podriadiť sa príslušným zákonom a pravidlám týkajúcim sa vstupu a pobytu (prechodného alebo trvalého) cudzincov a ich účasti na zárobkovej činnosti, či už na základe vlastného podnikania alebo za mzdu. Cestujúcim, ktorí nebudú schopní preukázať príslušným orgánom, že spĺňajú požiadavky týchto zákonov a nariadení, môže sa odmietnuť súhlas na vstup alebo pobyt na príslušnom území.

4. Vyslanie diplomatických pracovníkov a ich rodinných príslušníkov na veľvyslanectvo jednej zo zmluvných strán na dobu presahujúcu šesť mesiacov bude vyžadovať, aby sa aspoň mesiac pred plánovaným príchodom oznámilo diplomatickej misii druhej zmluvnej strany za účelom vydania súhlasu na vstup. Iní štátni príslušníci jednej zmluvnej strany majúci v úmysle vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany, aby tam boli zamestnaní svojou vládou alebo organizáciou Spojených národov alebo inou medzinárodnou organizáciou, ktorej je druhá zmluvná strana členom, alebo za účelom iného zamestnania, pre ktoré sa nevyžaduje pracovné povolenie, ako aj ich rodinní príslušníci, budú nútení aspoň mesiac pred plánovaným príchodom požiadať o povolenie vstupu diplomatickú misiu druhej zmluvnej strany.

5. Príslušné orgány Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Normanských ostrovov a ostrova Man a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si vyhradzujú právo odmietnuť súhlas na vstup na svoje územie vo všetkých prípadoch, keď sa dotyčná osoba pokladá za nežiadúcu alebo inak nespĺňa podmienky podľa všeobecne platných predpisov príslušnej vlády o vstupe alebo pobyte cudzincov.

6. Cesty štátnych príslušníkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na územia uvedené v odseku 2, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nespadajú do rámca tohto Dojednania.

7. Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže z dôvodov verejného poriadku prerušiť na prechodnú dobu úplne alebo čiastočne vykonávanie predchádzajúcich ustanovení. V každom takom prípade prerušenie a ukončenie bude oznámené druhej vláde diplomatickou cestou a nadobudne účinnosť okamžite po tomto oznámení.

8. Toto Dojednanie môže ktorákoľvek strana v lehote 30 (tridsatich) dní vypovedať písomným oznámením zaslaným druhej strane.

Pokiaľ budú uvedené návrhy prijateľné vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, veľvyslanectvo bude mať tú česť navrhnúť, aby táto nóta a odpoveď ministerstva, s výhradou súhlasu zmluvných strán v súlade s ich predpismi, tvorili Dojednanie o odstránení víz medzi oboma vládami, ktoré nadobudne platnosť 1. októbrom 1990.

Veľvyslanectvo využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svojou najhlbšou úctou.

Č: 318.435/90-KO/2

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prejavuje úctu veľvyslanectvu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a má česť potvrdiť príjem nóty váženého veľvyslanectva číslo 50 z 18. septembra 1990, ktorou sa navrhuje uzavretie Dojednania medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení vízovej povinnosti tohto znenia:

„Veľvyslanectvo Jej Veličenstva prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má česť podať nasledujúci návrh:

Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s úmyslom uľahčiť cestovanie medzi Spojeným kráľovstvom a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou je pripravená uzavrieť s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dojednanie za nasledujúcich podmienok:

1. Za podmienok uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 tejto nóty britskí štátni príslušníci, držitelia platných britských pasov preukazujúcich, že ich držiteľ je buď britský občan, alebo má právo trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve alebo je oprávnený byť znova vpustený do Spojeného kráľovstva, budú môcť slobodne cestovať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zdržiavať sa tam nie dlhšie ako šesť mesiacov bez toho, aby si museli najskôr obstarať víza do svojich pasov. Britskí štátni príslušníci, ktorí si budú priať zdržiavať sa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike dlhšie ako po dobu, na ktorú im bol povolený vstup, obrátia sa so žiadosťou na príslušné orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

2. Za podmienok uvedených v odsekoch 3, 4, 5 a 6 tejto nóty štátni príslušníci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí sú držiteľmi platných česko-slovenských cestovných dokladov, budú môcť slobodne cestovať do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a na ostrov Man bez toho, aby si museli najskôr obstarať vízum do svojich pasov. Štátni príslušníci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorí si budú priať zdržiavať sa v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch alebo na ostrove Man dlhšie než po dobu, na ktorú sa im povolil vstup, obrátia sa so žiadosťou na príslušné orgány Spojeného kráľovstva.

3. Odstránenie vízovej povinnosti nezbavuje britských štátnych príslušníkov, cestujúcich do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ani štátnych príslušníkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, cestujúcich do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a na ostrov Man, povinnosti podriadiť sa príslušným zákonom a pravidlám týkajúcim sa vstupu a pobytu (prechodného alebo trvalého) cudzincov a ich účasti na zárobkovej činnosti, či už na základe vlastného podnikania alebo za mzdu. Cestujúcim, ktorí nebudú schopní preukázať príslušným orgánom, že spĺňajú požiadavky týchto zákonov a nariadení, môže sa odmietnuť súhlas na vstup alebo pobyt na príslušnom území.

4. Vyslanie diplomatických pracovníkov a ich rodinných príslušníkov na veľvyslanectvo jednej zo zmluvných strán na dobu presahujúcu šesť mesiacov bude vyžadovať, aby sa aspoň mesiac pred plánovaným príchodom oznámilo diplomatickej misii druhej zmluvnej strany za účelom vydania súhlasu na vstup. Iní štátni príslušníci jednej zmluvnej strany majúci v úmysle vstúpiť na územie druhej zmluvnej strany, aby tam boli zamestnaní svojou vládou alebo organizáciou Spojených národov alebo inou medzinárodnou organizáciou, ktorej je druhá zmluvná strana členom, alebo za účelom iného zamestnania, pre ktoré sa nevyžaduje pracovné povolenie, ako aj ich rodinní príslušníci, budú nútení aspoň mesiac pred plánovaným príchodom požiadať o povolenie vstupu diplomatickú misiu druhej zmluvnej strany.

5. Príslušné orgány Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Normanských ostrovov a ostrova Man a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si vyhradzujú právo odmietnuť súhlas na vstup na svoje územie vo všetkých prípadoch, keď sa dotyčná osoba pokladá za nežiadúcu alebo inak nespĺňa podmienky podľa všeobecne platných predpisov príslušnej vlády o vstupe alebo pobyte cudzincov.

6. Cesty štátnych príslušníkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na územia neuvedené v odseku 2, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, nespadajú do rámca tohto Dojednania.

7. Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže z dôvodov verejného poriadku prerušiť na prechodnú dobu úplne alebo čiastočne vykonávanie predchádzajúcich ustanovení. V každom takom prípade prerušenie a ukončenie bude oznámené druhej vláde diplomatickou cestou a nadobudne účinnosť okamžite po tomto oznámení.

8. Toto Dojednanie môže ktorákoľvek strana v lehote 30 (tridsatich) dní vypovedať písomným oznámením zaslaným druhej strane.

Pokiaľ budú uvedené návrhy prijateľné vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, veľvyslanectvo bude mať tú česť navrhnúť, aby táto nóta a odpoveď ministerstva, s výhradou súhlasu zmluvných strán v súlade s ich predpismi, tvorili Dojednanie o odstránení víz medzi oboma vládami, ktoré nadobudne platnosť 1. októbrom 1990.

Veľvyslanectvo využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svojou najhlbšou úctou.“

Federálne ministerstvo zahraničných vecí má česť oznámiť váženému veľvyslanectvu, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhom vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. V súlade s tým nóta váženého veľvyslanectva číslo 50 z 18. septembra 1990 a táto nóta tvoria Dojednanie medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré nadobudne platnosť 1. októbrom 1990.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska svojou najhlbšou úctou.

V Prahe 18. septembra 1990.

Veľvyslanectvo
Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
Praha

Britské veľvyslanectvo
Praha

Nóta č. 52 20. septembra 1990

Veľvyslanectvo Jej Veličenstva prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má čest sa odvolať na Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému došlo výmenou nóty veľvyslanectva číslo 50 a nóty ministerstva číslo 318.435/90-KO/2 z 18. septembra 1990.

Veľvyslanectvo má česť informovať ministerstvo, že podľa imigračných predpisov Spojeného kráľovstva má imigračný úradník na hraničnom priechode právo rozhodnúť o dĺžke pobytu, na ktorú sa povolí vstup. Vo väčšine prípadov bude povolenie pre návštevníka vydané na 6 (šesť) mesiacov, nie je to však pravidlom. Z tohto dôvodu veľvyslanectvo v citovanom Dojednaní o zrušení vízovej povinnosti nemohlo výslovne uviesť určité časové obdobie.

Veľvyslanectvo využíva túto príležitosť, aby ubezpečilo ministerstvo zahraničných vecí hlbokou úctou.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.