Nariadenie vlády č. 520/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Účinnosť od 26.01.1991

520

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 14. listopadu 1990

o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení):


§ 1

(1) Členům obecního zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, přísluší od obce místo mzdy nebo jiné odměny za práci odměna určená v rámci rozpětí uvedených ve sloupci 1 nebo 2 přílohy k tomuto nařízení.

(2) Při určení výše odměny se přihlíží k náročnosti a odpovědnosti funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce člena obecního zastupitelstva a k tomu, zda obecní úřad v obci plní funkci pověřeného obecního úřadu.1)

(3) Odměna se posuzuje jako mzda a obec ji vyplácí ze svých rozpočtových prostředků.

§ 2

Členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, může obec ze svých rozpočtových prostředků poskytovat za výkon funkce starosty a zástupce starosty odměnu určenou v rámci rozpětí stanovených ve sloupcích 3 a 4 přílohy k tomuto nařízení a za výkon funkce člena obecní rady, předsedy komise a předsedy zvláštního orgánu obce odměnu až do výše stanovené ve sloupci 5 přílohy k tomuto nařízení.

§ 3

Odměny podle § 1 nebo 2 přísluší i členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

§ 4

Náhradu mzdy vyplácenou členovi obecního zastupitelstva, který není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, uhrazuje obec jeho zaměstnavateli, jestliže o to zaměstnavatel požádal, měsíčně nebo čtvrtletně podle vzájemné dohody.

§ 5

Členům obecního zastupitelstva je možné podle výsledků jejich práce poskytovat jednorázové odměny; odměny lze poskytnout též dalším občanům za jejich práci jako členů komise a zvláštních orgánů obce.

§ 6

Členové obecního zastupitelstva, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání, se posuzují, pokud jde o jejich pracovněprávní nároky, jako pracovníci obecního úřadu. Stejně tak se posuzují i členové obecního zastupitelstva, kteří vykonávají funkci dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva, a nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ani nevykonávají výdělečnou činnost, při jejímž výkonu by se považovali pro účely nemocenského a důchodového zabezpečení za osoby samostatně výdělečně činné.

§ 7

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují též na členy zastupitelstev v obcích, kteří jsou vojáky v činné službě, příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy České republiky.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v obcích v roce 1990.


Pithart v. r.


Příloha k nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Obec (městský obvod, městská část) Členové zastupitelstev v obcích dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce Členové zastupitelstev v obcích, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni ze zaměstnání a vykonávají funkce
starosta primátor zástupce starosty náměstek primátora starosty zástupce starosty člena obecní rady, předsedy komise nebo předsedy zvláštního orgánu
1 2 3 4 5
Kčs měsíčné od do Kčs měsíčné od do Kčs měsíčné od do Kčs měsíčné od do Kčs měsíčné do
do 500 obyvatel 2700 - 3900 - 700 - 1000 500 - 800 80
nad 500 do 1 500 obyvatel 3000 - 4300 2600 - 3400 800 - 1500 600 - 1200 80
nad 1 500 do 3000 obyvatel 3200 - 4700 2800 - 3900 1000 - 2000 700 - 1500 80
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3700 - 5000 3100 - 4400 &nbsp &nbsp 100
nad 10 000 do 20 000 obyvatel 4200 - 5600 3600 - 4700 &nbsp &nbsp 100
nad 20 000 do 50 000 obyvatel 5000 - 6700 4200 - 5600 &nbsp &nbsp 200
nad 50 000 do 100 000 obyvatel 5500 - 7300 4400 - 6100 &nbsp &nbsp 200
statutární města a města nad 100000 obyvatel 6300 - 8100 5000 - 6700 &nbsp &nbsp 250
hlavní město Praha 8000 - 12 000 5500 - 7300 &nbsp &nbsp 300

Poznámka: Pokud bude v obcích od 500 do 3000 obyvatel dlouhodobě uvolněn ze zaměstnání pro výkon své funkce pouze jeden člen obecního zastupitelstva jako zástupce starosty, odměňuje se podle sloupce 1.

Poznámky pod čiarou

1) § 60 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).