Nariadenie vlády č. 519/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1991
Zrušený 525/1991 Zb.

OBSAH

519

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 25. októbra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 41 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Colná hodnota médií informatiky obsahujúca dáta alebo inštrukcie pre zariadenie na spracovanie dát (ďalej len „programové vybavenie“) nezahŕňa cenu alebo hodnotu programového vybavenia za predpokladu, že táto cena alebo hodnota programového vybavenia bude odlíšená od ceny alebo hodnoty média informatiky.

(3) Na účely tohto nariadenia sa za

a) médium informatiky nepovažujú integrované obvody, polovodiče a podobné zariadenia, ani výrobky obsahujúce také obvody alebo zariadenia;

b) programové vybavenie nepovažujú záznamy zvuku, kinematografické záznamy, ani videozáznamy.“.

2. Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

3. V § 3 sa na konci vety vypúšťajú slová „do voľného obehu.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Čalfa v. r.