Čiastka č. 65/1990 Zb.

Vydaná dňa: 27.09.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
382/1990 Zb. Zákon o rodičovskom príspevku 01.10.1990
383/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb. 15.10.1990
384/1990 Zb. Zákon o vymezení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti 01.11.1990
385/1990 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.11.1990
386/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky 27.09.1990
387/1990 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy 01.01.1991
388/1990 Zb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom 01.01.1991
r1/c65/1990 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb