388

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 12. septembra 1990

o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

Slovenský banský úrad podľa § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Vyhláška upravuje vyhotovovanie, vedenie a dopĺňanie banskomeračskej dokumentácie (ďalej len „dokumentácia“) pri týchto činnostiach vykonávaných banským spôsobom:

a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, kým sa nerozhodlo, že sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ak sa na ložisku vyťažilo viac ako 100 000 m3,

b) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),

c) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

(2) Právnická a fyzická osoba1) (ďalej len „organizácia“), ktorá vykonáva činnosti uvedené v odseku 1, je povinná zabezpečiť vyhotovenie, vedenie a dopĺňanie dokumentácie.

(3) Organizácia je povinná najneskoršie 15 dní pred začatím prác ohlásiť príslušnému orgánu geodézie a kartografie vykonávanie prác, ktorých výsledkom bude

a) zriadenie, obnovenie, premiestnenie alebo zrušenie geodetických bodov,

b) zameranie trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel s výnimkou geometrických plánov.

§ 2

Zodpovednosť za dokumentáciu

(1) Dokumentáciu môže vyhotoviť a dopĺňať osoba s príslušnou odbornou kvalifikáciou (ďalej len „banský merač“).2)

(2) Za úplnosť a správnosť dokumentácie a zabezpečenie jej vyhotovenia a dopĺňania zodpovedá pracovník poverený organizáciou. Tento pracovník preberá dokumentáciu vyhotovenú inou organizáciou, prípadne banským meračom do súboru dokumentácie organizácie.

§ 3

Označenie dokumentácie

Na každom banskomeračskom dokumente sa uvedie názov organizácie, druh dokumentácie, dátum vyhotovenia, evidenčné číslo, prípadne stupeň utajenia, meno a podpis banského merača; ak ide o neoddeliteľne spojené dokumenty, možno tieto údaje uviesť iba raz.

§ 4

Geometrický základ máp, súradnicový a výškový systém

(1) Geometrickým základom máp sú geodetické body3) alebo iné meračské body.

(2) Dokumentácia sa vyhotovuje v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.4)

(3) Nadmorské výšky sa uvádzajú vo výškovom systéme baltskom po vyrovnaní.4)

§ 5

Klad mapových listov

(1) Klad mapových listov základnej mapy vykonaných prác nadväzuje na delenie evidenčnej jednotky triangulačného listu v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej.5)

(2) Dodržanie kladu mapových listov základnej mapy vykonaných prác sa nevyžaduje, ak celé ložisko, celú stavbu, prípadne predmetné územie (pracovisko) možno zobraziť na jednom mapovom liste. Strany rámov mapových listov možno posunúť v smere osí súradnicového systému. V smere osi X sa možu posunúť o 100 m a ich celé násobky, v smere osi Y o 25 m a ich celé násobky. Posunutie mapového listu sa v ňom vyznačí. Dva susedné mapové listy možno spojiť do jedného listu dvojnásobného formátu.

§ 6

Označenie mapových listov základnej mapy vykonaných prác

Základom pre označenie mapových listov základnej mapy vykonaných prác v mierke 1:1000 a 1:500 je označenie mapového listu v mierke 1:2000 alebo 1:1000, ktoré sa doplní číslicami 1 až 4 z postupného delenia na štvrtiny kladu mapových listov v mierke 1:2000 alebo 1:1000.

§ 7

Obsah dokumentácie

Dokumentácia obsahuje

a) čiselnú časť, ktorú tvoria

1. zápisníky,

2. výpočty, prípadne výstupné zostavy z počítača,

3. zoznamy súradníc trvale stabilizovaných bodov základného a podrobného polohového a výškového bodového poľa,

4. inventárny zoznam dokumentácie;

b) grafickú časť, ktorú tvoria

1. základná mapa vykonaných prác,

2. mapa povrchu.

§ 8

Zápisníky

(1) Namerané údaje, zápisy a náčrty sa pri meraní zaznačujú do zápisníka čitateľne a prehľadne. Po vyhodnotení sa výsledné údaje potrebné pre ďalší výpočet napíšu trvalým spôsobom.

(2) Každý list zápisníka sa vopred očísluje a na začiatku zápisníka sa uvedie počet listov.

(3) Na každej strane zápisníka sa uvedie

a) miesto a predmet merania,

b) dátum merania,

c) meno a podpis banského merača,

d) typy a čísla použitých meračských prístrojov a pomôcok.

(4) V prípade použitia elektronických meracích prístrojov výstupné údaje z týchto prístrojov nahradzujú zápisník.

§ 9

Výpočty

(1) Výpočty sa spracúvajú prehľadným spôsobom. Vstupné a výstupné údaje sa zapisujú trvalým spôsobom.

(2) Pri každom výpočte sa uvedie

a) odkaz na podklady, z ktorých sa čerpali východiskové údaje merané i vypočítané,

b) porovnanie dosiahnutých odchýlok s povolenými odchýlkami,

c) meno a podpis pracovníka, ktorý výpočet vykonal alebo spracoval zadanie pre výpočet na počítači, prípadne pracovníka, ktorý ho skontroloval.

(3) Vo výstupnej zostave z počítača sa uvedú alebo doplnia

a) údaje uvedené v odseku 2,

b) dané vstupné údaje,

c) merané vstupné údaje,

d) výsledky a kto ich kontroloval.

§ 10

Zoznamy súradníc

Zoznam súradníc obsahuje súradnice trvale stabilizovaných bodov podrobného polohového a výškového bodového poľa; pre tieto body sa vyhotovujú miestopisy.

§ 11

Základná mapa vykonaných prác

(1) Základná mapa vykonaných prác sa vyhotovuje trvalým spôsobom ako originál na základe nameraných údajov alebo údajov prevzatých podľa § 3 ods. 2 v mierke 1:1000. V odôvodnených prípadoch možno použiť aj mierku 1:500 alebo 1:2000. Pre celé zobrazované územie sa použije jednotná mierka.

(2) Základná mapa vykonaných prác obsahuje zákresy všetkých banských, geologických, technických údajov, správnych objektov a údajov, ktoré sú potrebné na riadne vedenie prác. Pri podzemných pracoviskách sa uvedú tiež údaje o vetraní. Na použitie značiek sa vzťahuje osobitný predpis.6)

(3) V základnej mape vykonaných prác sa uvedú

a) mierka mapy,

b) názov mapy, číslo mapového listu a klad listov,

c) názov organizácie, závodu a prevádzky,

d) evidenčné číslo mapy v súbore dokumentácie organizácie,

e) dátum vyhotovenia mapy, dátum jej doplnenia, meno a podpis banského merača,

f) štvorcová súradnicová sieť s rozmermi 100 mm x 100 mm (postačia len priesečníky),

g) vyznačenia trvale stabilizovaných bodov polohových a výškových bodových polí,

h) súradnicový a výškový systém,

i) štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Rebubliky vrátane hraničných znakov,

j) hranice ochranných pilierov, ochranných pásiem a území chránených podľa osobitných predpisov7) s uvedením údajov o ich určení.

(4) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sa do základnej mapy vykonaných prác vyznačujú najmä:

a) povrchové a podzemné (banské) objekty,

b) etáže, rezy a stupne s príslušnými údajmi (napríklad nadmorská výška, dátum merania), pri ťažbe z vody nadmorská výška vodnej hladiny a dna,

c) prieskumné a iné vrty okrem vrtov na trhacie práce,

d) hranice plôch dotknutých predchádzajúcou banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom s uvedením roku a druhu vykonávanej činnosti, nadmorských výšok a s vyznačením ochranných pilierov,

e) staré banské diela, zatopené banské diela, miesta s nebezpečenstvom prievalu vôd, tekutých pieskov a pod., ako aj uzatváracie objekty,

f) geologicko-prieskumné diela,

g) sklad výbušnín,

h) stanica prvej pomoci,

i) požiarny sklad.

§ 12

Mapa povrchu

(1) Mapa povrchu sa vyhotovuje podľa osobitných predpisov8) na základe pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností. Ak tvorí číselný výsledok pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností register súradníc podrobných bodov, musia byť súradnice podrobných bodov pozemkovej mapy a obvodu mapy povrchu identické.

(2) Mapa povrchu sa vyhotovuje v mierke základnej mapy vykonaných prác.

(3) Mapa povrchu obsahuje

a) hranice ochranných pilierov, ochranných pásiem a území chránených podľa osobitných predpisov7) s uvedením údajov o ich určení,

b) vonkajší okraj lomu (horná hrana skrývky) alebo vyznačenie inej činnosti vykonávanej banským spôsobom vrátane prípadných vonkajších výsypiek s výškovými údajmi,

c) stavby a zariadenia, ktoré by mohli byť ohrozené účinkami činnosti podľa § 1 ods. 1,

d) prieskumné a iné vrty okrem vrtov na trhacie práce,

e) predpokladané hranice účinkov podzemnej činnosti na povrch.

(4) Mapa povrchu môže sa použiť ako podkladová mapa pre základnú mapu vykonaných prác, ak nedôjde k zhoršeniu jej čitateľnosti a prehľadnosti.

§ 13

Vyhotovenie a dopĺňanie grafickej dokumentácie

(1) Dokumentácia sa vyhotovuje

a) pri činnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a) do troch mesiacov po vyťažení 100 000 m3,

b) pri činnostiach podľa § 1 ods. 1 písm. b) a c) do troch mesiacov od ohlásenia činnosti.

(2) Základná mapa vykonaných prác sa dopĺňa trvalým spôsobom najmenej

a) ročne pri činnostiach podľa § 1 ods.1 písm. a) a c),

b) štvrťročne pri činnosti podľa § 1 ods. 1 písm. b).

(3) Mapa povrchu sa dopĺňa trvalým spôsobom najmenej raz za rok.

(4) Na žiadosť organizácie môže obvodný banský úrad v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehoty dopĺňania dokumentácie o dvojnásobok určených lehôt.

§ 14

Voľba meračských metód a presnosť merania

(1) Na použitie a voľbu meračských metód a presnosť merania pre jednotlivé činnosti podľa § 1 ods. 1 sa vzťahujú osobitné predpisy.9)

(2) Pre každý druh merania sa volia vhodné meračské metódy, prístroje a pomôcky, ktoré zabezpečujú požadovanú alebo vyššiu presnosť.

(3) Pri každom jednotlivom meraní treba prihliadať aj na účel a význam zameriavaných skutočností a na možnosť budúceho využitia výsledkov merania.

(4) Pri meraní sa použijú také metódy a postupy, ktoré zabezpečujú dostatočnú vnútornú kontrolu alebo aspoň dva rôzne porovnateľné od seba nezávislé spôsoby merania, prípadne nezávislý dvakrát opakovaný rovnaký spôsob merania.

§ 15

Miesto a spôsob stabilizácie bodov

Body podrobného polohového a výškového bodového poľa sa stabilizujú tak, aby sa mohli použiť kedykoľvek na nadviazanie ďalších meračských prác alebo na kontrolné meranie. Body sa stabilizujú trvalým spôsobom na miestach bezpečných proti ich poškodeniu alebo zničeniu.10)

§ 16

Udržiavanie stabilizovaných bodov

Organizácia je povinná chrániť a udržiavať všetky stabilizované body, ktoré zriadila alebo prevzala.

§ 17

Evidencia dokumentácie

Všetky banskomeračské dokumenty alebo ich neoddeliteľne spojený súbor sa označia evidenčným číslom a evidujú.

§ 18

Uchovávanie dokumentácie

(1) Banskomeračská dokumentácia sa trvale uchováva tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu.

(2) Dokumentácia likvidovanej prevádzky sa uloží do archívu organizácie, prípadne jej právneho nástupcu.

(3) Pred skartáciou dokumentácie je organizácia povinná dokumentáciu ponúknuť investorovi resp. užívateľovi.

§ 19

Spoločné ustanovenie

(1) Za dokumentáciu podľa tejto vyhlášky sa považuje aj projektová dokumentácia alebo jej časť vyhotovená podľa osobitných predpisov,11) ak spĺňa požiadavky tejto vyhlášky.

(2) Organizácie, ktoré dobývajú ložiská nevyhradených nerastov, kým sa nerozhodlo, že sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva, a ak objem ťažby na ložisku je menší ako 100 000 m3, vedú mapovú dokumentáciu podľa osobitných predpisov.12)

§ 20

Prechodné ustanovenie

(1) Dokumentácia vyhotovená podľa doterajších predpisov sa dopĺňa podľa tejto vyhlašky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

(2) Organizácie, ktoré doteraz nevedú dokumentáciu, zabezpečia jej vyhotovenie, vedenie a dopĺňanie podľa tejto vyhlášky do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

§ 21

Výnimky

(1) Výnimky z ustanovení § 4, § 11 až 14 povolí v odôvodnených prípadoch Slovenský banský úrad, ak sa cieľ sledovaný vyhláškou dosiahne aj iným spôsobom alebo inými prostriedkami.

(2) Žiadosť o povolenie výnimky vrátane návrhu náhradných opatrení predkladá vedúci organizácie prostredníctvom príslušného obvodného banského úradu.


§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa štrnásty diel úpravy Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní jaskýň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (reg. v čiastke 33/1975 Zb.).

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Predseda:

Ing. Macko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 a 2 Hospodárskeho zákonníka č.109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad vyhláška Slovenského banského úradu č.104/1989 Zb. o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

3) ČSN 73 0415 Geodetické body.

4) ČSN 73 0401 Názvoslovie geodetických základov.

5) ČSN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné ustanovenia.

6) Banskomeračský predpis Ústredného banského úradu č. 4700/1967 – Zoznam dohodnutých značiek banských máp (reg. v čiastke 34/1968 Zb.).

7) Napríklad vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch.

8) Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.

9) a) pri činnosti podľa § 1 ods. 1 písm a) III. diel úpravy Slovenského banského úradu č.750/1972, ktorou sa vydáva predpis o banskomeračskej dokumentácii pre povrchové dobývanie rúd a nerúd (reg. v čiastke 16/1972 Zb.), v znení úpravy SBÚ č. 1074/1982 (reg. v čiastke 24/1982 Zb.);b) pri činnostiach podľa § 1 ods.1 písm. b) a c) piaty diel úpravy Slovenského banského úradu č. 3800/1986 o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach (reg. v čiastke 27/1986 Zb.) uverejnenej v čiastke 6 Ú. v. SSR.

10) ČSN 73 0416 Meračské znaky stabilizovaných bodov v geodézii.

11) Napríklad vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

12) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).Nariadenie vlády SSR č. 1/1978 Zb. o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov.