Zákon č. 383/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.

(v znení č. 100/1996 Z. z.)

Čiastka 65/1990
Platnosť od 27.09.1990 do30.06.1998
Účinnosť od 01.06.1996 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.

383

ZÁKON

z 19. septembra 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), sa mení takto:

§ 37 písm. b) sa vypúšťa.


Čl. III

Zrušujú sa:

1. smernice Federálneho ministerstva vnútra z 23. 12. 1971 pre činnosť zvláštnych oddelení (odborov) č. SKÚ-207/71 (registrované v čiastke 6/1972 Zb.),

2. smernice Federálneho ministerstva vnútra z 23. 12. 1971 pre výber a výchovu osôb určených pre styk so štátnym, hospodárskym a služobným tajomstvom č. SKÚ-207/71 (registrované v čiastke 6/1972 Zb.),

3. nariadenie ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 17/1974 o poverení útvarov Zboru národnej bezpečnosti zaisťovaním úloh podľa zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva (registrované v čiastke 6/1974 Zb.),

4. nariadenie ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 31/1974, ktorým sa vydávajú smernice pre udelenie výnimiek zo zákazu fotografovania, filmovania, zakresľovania a iného zaznamenávania z lietadiel a balónov (registrované v čiastke 24/1974 Zb.),

5. smernice Federálneho ministerstva vnútra pre zabezpečenie ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v útvaroch obrany č. SKÚ-056/76 (registrované v čiastke 24/1976 Zb.),

6. smernice Federálneho ministerstva vnútra pre povoľovanie styku cudzincov so štátnym, hospodárskym a služobným tajomstvom, ich vstup a zamestnávanie v zariadeniach na obranu vlasti a pre styk osôb určených na styk so štátnym tajomstvom s cudzincami č. SKÚ-0127/76 (registrované v čiastke 1/1977 Zb.),

7. smernice Federálneho ministerstva vnútra pre zaraďovanie výrobných a opravárenských podnikov, vedeckovýskumných a vývojových pracovísk a iných osobitných objektov do zoznamu zariadení na obranu vlasti č. SKÚ-017/78 (regitrované v čiastke 11/1978 Zb.).

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.