Zákon č. 384/1990 Zb.Zákon o vymezení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

(v znení č. 127/1992 Zb., 494/1992 Zb.)

Čiastka 65/1990
Platnosť od 27.09.1990 do31.08.1993
Účinnosť od 29.10.1992 do31.08.1993
Zrušený 171/1993 Z. z.

OBSAH

384

ZÁKON

z 19. septembra 1990

o vymezení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti patrí

a) získavať, sústreďovať, vyhodnocovať a chrániť zahraničné informácie dôležité pre ochranu ústavného zriadenia a pre bezpečnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

b) boj proti terorizmu organizovanému v spojení s cudzinou;

c) odhaľovať trestnú činnosť organizovanú v spojení s cudzinou a organizovanú trestnú činnosť súvisiacu s nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním drog, s pašovaním a falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov;

d) spolupracovať s medzinárodnou organizáciou Interpol a ďalšími medzinárodnými organizáciami za účasti orgánov republík,

e) viesť celoštátne evidencie a štatistiky a vyhlasovať celoštátne pátranie;

f) vykonávať špeciálnu expertíznu činnosť, pokiaľ ju nemožno zabezpečiť v rámci republík;

g) právna úprava ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva; kontrola ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v štátnych orgánoch a organizáciách Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

h) metodické riadenie šifrovej služby;

i) právna úprava ochrany štátnych hraníc a ochrana štátnych hraníc vo vymedzenom rozsahu;

j) zabezpečovať ochranu ústavných činiteľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, zastupiteľských úradov a objektov osobitného významu;

l) výkon štátnej správy na úseku

1. vydávania cestovných dokladov, povoľovania vstupu na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a povoľovania pobytu cudzincov,

2. štátnych hraníc, ich vymeriavania, vyznačovania, udržiavania a vedenia dokumentárneho diela,

3. štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

4. organizácií s medzinárodným prvkom podľa osobitných predpisov.1)


§ 2

Zrušuje sa zákon č. 128/1970 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, v znení zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (zákon o dôchodkovej dani).