Čiastka č. 46/1990 Zb.

Vydaná dňa: 13.07.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
288/1990 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 01.08.1990
289/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.08.1990
290/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho kultúrneho dohovoru
p5/c46/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
p6/c46/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
p7/c46/1990 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.
p8/c46/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo jednotlivo hospodáriacim roľníkom pre potreby svojho hospodárstva nakupovať niektoré druhy výrobkov za ceny bez dane z obratu