Oznámenie č. 290/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho kultúrneho dohovoru

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 2 dňom 5. mája 1955. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol dohovor platnosť v súlade so svojím článkom 9 ods. 4 dňom 10. mája 1990.

290

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 19. decembra 1954 bol v Paríži dojednaný Európsky kultúrny dohovor.

Listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Európskemu kultúrnemu dohovoru bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 10. mája 1990.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 2 dňom 5. mája 1955. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol dohovor platnosť v súlade so svojím článkom 9 ods. 4 dňom 10. mája 1990.

České znenie dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

EURÓPSKY

KULTÚRNY DOHOVOR

Vlády, signatári tohto dohovoru, členovia Rady Európy, majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi za účelom najmä ochrany a podpory ideálov a princípov, ktoré sú ich spoločným dedičstvom,

majúc na zreteli, že rozvoj a vzájomné porozumenie medzi národmi Európy by umožnilo pokročiť k tomuto cieľu,

majúc na zreteli, že pre tieto ciele je žiadúce nielen uzavrieť dvojstranné kultúrne dohovory medzi členmi Rady, ale aj uskutočňovať politiku spoločných činov zameranú na ochranu a podporu rozvoja európskej kultúry,

rozhodnúc sa uzavrieť všeobecný Európsky kultúrny dohovor zameraný na podporu štúdia jazykov, dejín a vzdelanosti druhých zmluvných strán a vzdelanosti, ktorá je im všetkým spoločná, medzi občanmi všetkých členských štátov Rady Európy a tých ďalších európskych štátov, ktoré k tomuto dohovoru pristúpia,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Každá zmluvná strana prijme zodpovedajúce opatrenie na ochranu a podporu rozvoja svojho národného príspevku do spoločného kultúrneho dedičstva Európy.

Článok 2

Každá zmluvná strana bude v rámci možností

a) podporovať u svojich občanov štúdium jazykov, dejín a vzdelanosti ostatných zmluvných strán a poskytovať týmto zmluvným stranám možnosti na podporu takých štúdií na svojom území a

b) usilovať o rozvoj štúdia svojho jazyka alebo jazykov, dejín a vzdelanosti na území druhých zmluvných strán a poskytovať občanom týchto zmluvných strán možnosti na uskutočňovanie tohto štúdia na svojom území.

Článok 3

Zmluvné strany budú uskutočňovať vzájomné konzultácie v rámci Rady Európy s cieľom zjednotiť svoj postup pri podpore kultúrnej činnosti európskeho záujmu.

Článok 4

Pri uplatňovaní článkov 2 a 3 bude každá zmluvná strana v rámci možností uľahčovať pohyb a výmenu osôb, ako aj predmetov kultúrnej hodnoty.

Článok 5

Každá zmluvná strana bude považovať predmety európskej kultúrnej hodnoty nachádzajúce sa pod jej kontrolou za súčasť spoločného európskeho kultúrneho dedičstva, podnikne zodpovedajúce opatrenia na ich ochranu a zabezpečí k nim primeraný prístup.

Článok 6

1. Návrhy na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru a otázky týkajúce sa jeho výkladu budú prerokované na schôdzach Výboru kultúrnych expertov Rady Európy.

2. Každý štát, ktorý nie je členom Rady Európy a ktorý pristúpil k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 4, môže vymenovať jedného alebo viacerých predstaviteľov na schôdze uvedené v predchádzajúcom odseku.

3. Závery prijaté na schôdzach uvedených v odseku 1 tohto článku budú predložené vo forme odporúčania Výboru ministrov Rady Európy, pokiaľ nepôjde o rozhodnutia, ktoré patria do právomoci Výboru kultúrnych expertov a týkajú sa správnych otázok, ktoré nevyžadujú dopĺňajúce náklady.

4. Generálny tajomník Rady Európy bude členov Rady a vlády každého štátu, ktorý pristúpil k tomuto dohovoru, informovať o každom rozhodnutí, ktoré prijme Výbor ministrov alebo Výbor kultúrnych expertov.

5. Každá zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy v určený čas každé opatrenie, ktoré prijme pri vykonávaní ustanovení tohto dohovoru, vyplývajúce z rozhodnutia Výboru ministrov alebo Výboru kultúrnych expertov.

6. V prípade, keď by niektoré návrhy vo veci vykonávania tohto dohovoru zaujímali iba obmedzený počet zmluvných strán, potom sa tieto návrhy môžu ďalej posudzovať v súlade s ustanoveniami článku 7 za predpokladu, že ich uskutočňovanie nevyžaduje ďalšie výdavky pre Radu Európy.

Článok 7

Ak si dve alebo viaceré zmluvné strany prajú na dosiahnutie cieľov tohto dohovoru usporiadať v sídle Rady Európy iné schôdze než tie, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1, generálny tajomník Rady im poskytne všetku potrebnú administratívnu pomoc.

Článok 8

Ničím v tomto dohovore sa nemôžu považovať za dotknuté

a) ustanovenia akéhokoľvek existujúceho dvojstranného kultúrneho dohovoru, ktorého je ktorákoľvek zo zmluvných strán signatárom a ktorý robí menej žiadúcim dojednanie akéhokoľvek ďalšieho takého dohovoru ktoroukoľvek zo zmluvných strán, alebo

b) povinnosť každej osoby dodržiavať platné zákony a nariadenia na území ktorejkoľvek zmluvnej strany týkajúce sa vstupu, pobytu a vycestovania cudzincov.

Článok 9

1. Tento dohovor bude otvorený na podpis členom Rady Európy. Bude ratifikovaný a ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Potom, keď tri vlády – signatári uložia svoje ratifikačné listiny, tento dohovor nadobudne platnosť medzi týmito vládami.

3. Pre každú vládu – signatára, ktorá vykonala ratifikáciu dodatočne, tento dohovor nadobudne platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín.

4. Výbor ministrov Rady Európy môže na základe jednomyseľného hlasovania požiadať v súlade s podmienkami, ktoré bude považovať za zodpovedajúce, každý európsky štát, ktorý nie je členom Rady Európy, aby pristúpil k tomuto dohovoru. Každý takto pozvaný štát môže pristúpiť uložením svojej listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy. Tento prístup nadobudne právoplatnosť dňom prijatia tejto listiny.

5. Generálny tajomník Rady Európy informuje všetkých členov Rady a všetky pristupujúce štáty o uložení všetkých ratifikačných listín a listín o prístupe.

Článok 10

Každá zmluvná strana môže určiť územia, na ktorých budú platiť ustanovenia tohto dohovoru tak, že zašle generálnemu tajomníkovi Rady Európy vyhlásenie, ktoré generálny tajomník oznámi všetkým ostatným zmluvným stranám.

Článok 11

1. Každá zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor kedykoľvek po uplynutí piatich rokov jeho platnosti písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý o tom informuje ostatné zmluvné strany.

2. Táto výpoveď nadobudne platnosť pre túto zmluvnú stranu šesť mesiacov po dni jej prijatia generálnym tajomníkom Rady Európy.

Na dôkaz čoho nižšie podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení svojimi vládami, tento dohovor podpísali.

Dané v Paríži 19. decembra 1954, v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré zostane uložené v archíve Rady Európy. Generálny tajomník odovzdá overené kópie každej vláde – signatárovi a vláde, ktorá pristúpila k tomuto dohovoru.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.