Vyhláška č. 289/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1990 do31.12.1991
Zrušený 465/1991 Zb.

289

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky

z 2. júla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Ministerstvo financií a cien Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci textu pripája táto veta: „Na prevody medzi občanmi sa vyhláška vzťahuje, ak sa nedohodnú inak.“.

2. V § 1 ods. 2 písm. b) znie:

b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov, pokiaľ pri vzťahoch medzi občanmi sa nedohodne inak.“.

3. V § 1 ods. 3 písm. a) a b) sa slová „medzi socialistickými organizáciami“ nahrádzajú slovami „medzi právnickými osobami zapísanými v podnikovom registri,“.

4. § 3 znie:

㤠3

Ostatné obytné domy

Cena ostatných obytných domov sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom:

a) 0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2

b) 0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.“.

5. V § 6 nadpis znie:

„Samostatné, radové a poschodové garáže“.

6. § 6 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí súčtom ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.

(2) Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.“.

7. § 7 sa vypúšťa.

8. § 10 ods. 1 znie:

(1) Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných alebo prislúchajúcich k pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí súčtom ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.“.

9. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

10. § 11 znie:

㤠11

Prevádzkové a poľnohospodárske stavby

(1) Cena stavieb určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.) a cena administratívnych budov, škôl, telocviční, obchodných budov, zdravotníckych zariadení sa zistí podľa § 3.

(2) Cena stavieb určených na poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.) mimo objektov poľnohospodárskej veľkovýroby (kravín, ošipáreň a pod.) a cena dielní a skladov do 150 m2 zastavanej plochy sa zistí podľa § 10.

(3) Cena prevádzkových stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením ceny za 1 m3 počtom m3 obostavaného priestoru7):

Stavba Kčs/m3 obostavaného priestoru
budovy výrobné pre priemysel 829,-
budovy výrobné pre energetiku 878,-
budovy kotolní 1009,-
budovy určené na poľnohospodárske účely (stodoly, kôlne, sýpky) 167,-
budovy na poľnohospodársku veľkovýrobu 552,-
haly kotolní 428,-
ostatné haly 381,-

Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platí obdobne s tým, že predpokladaná životnosť je spravidla pri bežnej údržbe pri murovaných a betónových stavbách 80 rokov, okrem stavieb na poľnohospodársku veľkovýrobu. Pre stavby poľnohospodárskej výroby a pre ostatné stavby je predpokladaná životnosť 50 rokov.

(4) Cena obytnej časti prevádzkových stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.“.

11. § 14 znie:

㤠14

(1) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu16) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,17) záhrada,18) a nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 2, je:

250,- Kčs v hlavnom nieste Slovenskej republiky Bratislave
150,- Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach
100,- Kčs v ostatných mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I. kategórie19)
70,- Kčs v ostatných mestách
20,- Kčs v ostatných obciach.
Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(2) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu15) na individuálnu rekreáciu20) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie17) alebo záhrada,18) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je 100,– Kčs, ak nie je v odseku 1 pre obec, v ktorej sa pozemok nachádza, ustanovená vyššia cena. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(3) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad, vinica alebo chmeľnica sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9.

(4) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9 so zaokrúhlením výslednej hodnoty na násobky 0,05 Kčs za 1 m2.

(5) Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 4 je 3,– Kčs za 1 m2.“.

12. § 16 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku24) sa vypočíta percentuálnou sadzbou z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak. Percentuálna sadzba je ročne:

a) 5 % pri pozemkoch prenechávaných pre potreby podnikania

b) 2 %, ak je pozemok na území mesta a nejde o pozemky uvedené pod písmenom a)

c) 4 % v ostatných prípadoch.

(2) Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, lúky, pasienky) a pôdy, ktorá bola a má byť naďalej pôdohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, sa vypočíta percentuálnou sadzbou z cien poľnohospodárskej pôdy podľa § 14 ods. 3 až 5 za m2 ročne:

a) 2,0 % pri sadoch, viniciach a chmeľniciach

b) 1,5 % pri ornej pôde

c) 1,0 % pri lúkach a pasienkoch

d) 0,5 % pri iných pozemkoch.

Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku,24) ktorý je prenechaný do užívania ako záhrada a pozemku na tento účel už užívaného, vypočíta sa podľa odseku 1.“.

13. § 16 ods. 4 sa vypúšťa.

14. Desiaty oddiel sa vypúšťa.

15. Jedenásty oddiel sa vypúšťa.

16. § 20 a 21 znejú:

㤠20

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č. 129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.

§ 21

Ceny zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch zvýšené až o 40 %, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Zvýšenie nie je možné hradiť zo štátného rozpočtu.“.

17. § 23 znie:

㤠23

Pri prevodoch stavieb a pozemkov okrem prevodov od občanov do štátneho vlastníctva môže Ministerstvo financií a cien SR na žiadosť prevodcu pred uzavretím zmluvy výnimočne povoliť vyššiu cenu z ustanovení tejto vyhlášky. Obdobne je možné zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemkov v štátnom vlastníctve.“.

18. V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta.

19. Doterajšie prílohy č. 3 a č. 5 sa nahrádzajú novou prílohou č. 3 – Garáže a vedľajšie stavby, doterajšia príloha č. 7 sa nahrádza novou prílohou č. 7 – Pozemky a dopĺňa sa príloha č. 9 – Ceny poľnohospodárskej ornej pôdy.


Čl. II

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:

Ing. Kováč CSc. v. r.


Príloha č. 3

GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY

Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za 1 m2
1.Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m
a) so zvislou izoláciou 320
b) bez zvislej izolácie 140
2. Základy a podmurovka
2.1 betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná 65
2.2 betónové, podmurovka betónová 40
2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 35
2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi 25
3. Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1 murované, min. hrúbky 45 cm 490
3.2 murované alebo betónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm 445
3.3 murované, betónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm alebo drevené trámčekové obojstranne obité 390
3.4 drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilierky s dreveným plechovým alebo azbestocementovým oplášténím 360
3.5 iba pilierky 185
4. Stropy
4.1 železobetónové alebo keramické s podhľadom a s tepelnou izoláciou 110
4.2 železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie alebo klenuté do oceľových nosníkov 90
4.3 trámčekové s podhľadom 80
4.4 trámčekové bez podhľadu 70
4.5 plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre 65
4.6 podbitie krovu 30
5. Krov
5.1 s možnosťou podkrovia 50
5.2 ostatné, bez možnosti podkrovia 30
6. Krytina
6.1 plechová
a) z medi 200
b) z hliníku 85
c) pozinkovaná 70
6.2 škridlová alebo azbestocementové šablóny 60
6.3 živičná zvarovaná 55
6.4 lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky 40
7. Vonkajšia úprava povrchov
7.1 brizolit 80
7.2 striekaný brizolit, vápenná štuková omietka 70
7.3 vápenná hladká omietka, škárované murivo 50
7.4 vápenná hrubá omietka alebo náter 40
7.5 napustenie impregnáciou 10
8. Vnútorná úprava povrchov
8.1 vápenná štuková omietka 70
8.2 vápenná hladká omietka 45
8.3 vápenná hrubá omietka 30
8.4 nátery 35
8.5 napustenie impregnáciou 10
9. Kanalizácia
9.1 napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu 95
9.2 napojenie na kanalizáciu alebo žumpu 60
9.3 odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie 35
9.4 zberná jamka v garáži alebo napojenie na trativod 10
10. Rozvod vody
10.1 studenej a teplej z centrálneho zdroja 70
10.2 len studenej 45
10.3 vodovodný kohút na vonkajšom líci múra 30
11. Vykurovanie
11.1 ústredné
a) kotol ústredného vykurovania (započítava sa do najväčeho podlažia) 100
b) radiátory (za vykurované podlažie) 50
11.2 lokálne
a) akumulačné za každý kus 80
b) naftové, na tuhé palivá stáložiarne za každý kus 25
c) na tuhé palivá za každý kus 10
d) krb za každý kus 80
12. Elektroinštalácia
12.1 svetelná a motorická 65
12.2 svetelná 40
12.3 provizórna 10
12.4 bleskozvod 20
13.Okná
13.1 dvojité 60
13.2 zdvojené 40
13.3 jednoduché 25
14.Dvere
14.1 vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní 30
14.2 hladké 25
14.3 náplňové 20
14.4 zvlakové, latové 10
15.Vráta
15.1 výklopové, drevené prírodné 85
15.2 drevené alebo plechové natreté krycím náterom 55
15.3 drevené zvlakové alebo roleta 40
16.Podlahy
16.1 palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba 95
16.2 doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska 70
16.3 betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice 55
16.3 hrubé betónové, tehlová dlažba 40
17. Klampiarske konštrukcie
17.1 z medeného plechu (min. žľaby, zvody, okolo komínov, prieniky) 230
17.2 z pozinkovaného plechu
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) 50
b) len žlaby a zvody 25
c) parapety 5
18. Vnútorné vybavenie (za každý kus)
18.1 elektrický bojler 60
18.2 kúpeľňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo 25
18.3 vaňa 30
18.4 umývadlo 5
18.5 záchodová misa 10
18.6 elektrický alebo plynový sporák 40
18.7 sporák na uhlie 15
18.8 malý sporáčik na uhlie 10
19.Schody
19.1 drevená konštrukcia, schody s podstupnicami 90
19.2 drevená konštrukcia, schody bez podstupníc 60
19.3 kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami 50
19.4 betónové alebo tehlové 70
20. Okenice 50
21.Mreže 40
22.Sauna 240

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.
Počet znakov nesmie byť rozširovaný.
Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.
Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.
Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa sčíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku.

Príloha č. 7

POZEMKY

I. tabuľka

Pol. č. Dôvod zníženia, ceny pozemku Zrážka v %
1. Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
1.1 v hl. m. SR Bratislave 60
1.2 v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach 40
1.3 v ostatných mestách a obciach 30
2. Prístup po nespevnenej komunikácii 10
3. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod 5
4. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu 7
5. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac než 200 m 8
6. Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka - viac než 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
6.1 ak nie je v mieste obchod s potravinami 4
6.2 ak nie je v mieste národný výbor 2
6.3 ak nie je v mieste základná škola (I. stupeň) 4
7. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.) max. 7
8. Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ 4
9. Zťažené zakladacie podmienky25)
- svahovitosť terénu 4
- hladina spodnej vody 5
- únosnosť základovej pôdy 5
10. Obmedzenie užívania pozemku
10.1 ochranné pásmo (určené právnym predpisom) 5
10.2 chránená krajinná oblasť 3
10.3 stavebná uzávera 5
10.4 stavba pod povrchom pozemku 5

I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností označené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek stavbou hlavnou a ktoré nie sú určené na zastavanie, cena týchto pozemkov sa zníži podľa II. tabuľky.
Pokiaľ sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1, počítajú sa položky č. 2 až 10 z už takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 14 ods. 1.

II. tabuľka

Pol. č. Dôvod zníženia ceny pozemku Zrážka v %
1. Prístup po nespevnenej komunikácii 7
2. Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m 5
3. Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.) max. 4
4. Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ 3
5. Sťažené zakladacie podmienky25)
5.1 svahovitosť terénu 5
5.2 hladina spodnej vody
6. Obmedzenie užívania pozemku
6.1 ochranné pásmo (určené právnym predpisom) 5
6.2 chránená krajinná oblasť 3
6.3 stavebná uzávera 3
6.4 stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 14 ods. 2 3
7. Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km 5
8. Pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, ktoré netvoria a nebudú tvoriť podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie funkčný celok s akoukoľvek stavbou (územie so zákazom výstavby, vrátane záhradkárskych chát) 15
9. Záhrady v záhradkových osadách 30
10. Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m2. 4

II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 2 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.

25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. 1 - 2/1982.

Príloha č. 9

CENY POĽNOHOSPODÁRSKEJ ORNEJ PÔDY

SADZBA KČS ZA m2 ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH BPEJ
12.00 01701 01702 01703
- 01704 01901 01902
11.80 02201 - -
11.40 01705 - -
11.35 03601 - -
11.05 03701 - -
11.00 01904 - -
10.75 11701 11901 11902
10.70 00201 00202 -
10.60 01801 02301 03901
10.50 02001 - -
10.40 12201 12202 -
10.30 00601 - -
10.25 04401 11703 -
10.15 12203 - -
10.00 21901 - -
9.95 11801 22202 -
9.90 03702 - -
9.85 12001 - -
9.80 13701 - -
9.70 13901 22203 -
9.65 01802 12301 -
9.60 02601 - -
9.55 11802 22301 -
9.45 00203 10201 -
9.25 00301 - -
9.05 10601 10602 14401
8.95 20201 - -
8.80 00701 - -
8.55 03902 10603 -
8.50 20601 - -
8.45 20203 - -
8.40 01101 02203 10203
- 24401 - -
8.35 10301 13902 31701
8.30 20301 - -
8.25 0034002 0034012 0034032
- 03602 - -
8.20 04402 12601 12602
- 14501 - -
8.05 20603 20701 -
8.00 10701 - -
7.95 20602 - -
7.90 04003 12603 -
7.80 11101 14101 14402
- 22602 - -
7.70 14601 15001 24801
- 40201 40202 -
7.60 02401 30201 52201
7.50 14801 - -
7.30 11102 22603 -
7.25 00401 24402 24901
7.20 00204 00603 01102
- 01903 02602 25001
7.15 14003 21101 31702
- 34101 40602 -
7.10 13903 13904 14103
- 14802 - -
7.05 14502 - -
7.00 04403 - -
6.95 14602 21102 30601
- 30602 50201 -
6.90 70301 70701 -
6.85 0034003 03801 03802
- 12401 44801 -
6.75 52203 - -
6.70 15002 52301 60201
- 60202 60601 60602
6.65 10202 10204 11903
- 20202 21903 24502
- 24802 - -
6.60 01201 02701 34801
- 40801 62201 62203
- 72001 72002 72901
- 72902 - -
6.55 10604 - -
6.50 04004 50601 50602
6.45 60801 - -
6.40 40701 40802 -
6.35 50202 - -
6.30 10401 - -
6.25 64801 - -
6.20 13801 13802 20204
- 24403 24404 30801
- 62301 70201 70202
6.15 24701 70601 70602
- 71102 76101 -
6.10 24902 54801 -
6.05 14004 14403 24503
- 25002 - -
6.00 14603 52204 -
5.95 54101 - -
5.90 15101 50701 -
5.85 14503 14504 -
5.80 14701 - -
5.75 14505 30701 -
5.65 11201 34102 44802
5.60 03101 04005 24803
5.55 0015002 0015012 0015042
- 0015102 15003 15004
- 25101 44901 -
5.50 12701 76301 76302
5.45 42601 76102 76501
5.40 45001 50603 80201
- 80301 80601 82001
- 82002 82901 82902
5.35 01301 02801 15102
- 15103 15104 15201
- 25003 25004 41101
- 41102 70203 70603
- 71101 71103 76601
- 76801 76901 77101
- 77102 86501 -
5.30 24903 60701 -
5.25 15601 - -
5.20 03102 32601 34901
- 62204 80203 -
5.15 22701 34802 50203
- 54802 60603 64802
- 65001 81102 -
5.10 01202 52702 71201
5.05 21201 25601 35001
- 44803 44804 80603
5.00 54901 61101 76303
- 76305 76401 76502
4.95 25102 44902 60203
- 80602 - -
4.90 21202 25103 25104
- 31101 31102 77001
- 86301 - -
4.85 40603 40604 42401
- 50604 55001 76103
- 76105 76602 -
4.80 11202 51101 54803
- 54804 - -
4.75 15602 87301 87302
4.70 14005 92901 -
4.65 15701 25201 80202
- 85601 85701 86101
4.60 25602 40901 45002
- 45601 51102 95601
4.55 30901 54902 -
4.50 34803 34804 56501
4.45 30202 30603 30604
- 55601 61102 75601
4.40 41103 44903 44904
4.35 11301 45003 60604
- 64803 64804 65002
- 65101 87101 -
4.30 16501 25202 34902
- 35002 42701 45101
- 55002 - -
4.25 0030201 12501 12502
- 15702 22501 25603
- 45201 46501 76104
- 76106 76304 76306
- 76701 - -
4.20 00101 0015001 0015011
- 0015101 01601 03501
- 04001 04002 14001
- 14002 45602 64902
- 81103 - -
4.15 11702 12101 12102
- 26501 54903 54904
4.10 01401 12801 41202
- 55003 55004 76802
- 76902 - -
4.05 55602 86502 86601
4.00 16101 16503 16505
- 25701 32701 32702
- 45202 - -
3.95 22101 22102 35101
- 45603 45604 52701
- 55701 56101 -
3.90 16001 16502 35003
- 55101 - -
3.85 00102 27501 45103
- 45104 46503 46505
- 55201 - -
3.80 35601 46101 52704
- 55603 55604 65003
- 65004 65601 66501
- 97301 97302 -
3.75 10501 31201 31202
- 35604 51201 55202
- 56502 64903 64904
- 65102 - -
3.70 03201 17101 30902
- 31103 40902 60501
- 86801 86901 -
3.65 03502 04201 12103
- 17502 26101 42801
- 45102 55103 55104
3.60 20501 21301 22201
- 25702 26503 26505
- 45302 46502 56503
- 56505 86201 -
3.55 27401 27502 46001
- 47103 55301 57101
- 65602 66401 66502
- 81201 95602 95701
3.50 0085601 0085602 16002
- 18801 47101 56301
- 57501 61201 86401
3.45 26001 56303 56401
- 90201 90202 90301
- 90601 - -
3.40 16504 45301 52705
- 55302 65103 65104
- 66503 67101 78801
3.35 22103 28801 34201
- 35102 35103 35104
- 36501 55102 56001
- 56002 57105 66505
- 78701 96501 96502
3.30 16102 33102 55702
- 75602 75603 86102
3.25 17102 27101 35602
3.20 10502 17103 17104
- 56102 66301 66303
3.15 11401 26502 46504
- 46506 62701 66102
- 67102 67103 67105
- 76402 - -
3.10 00103 35701 56901
- 56903 66101 -
3.05 32801 35603 56504
- 56506 61401 65603
- 65604 76503 76505
- 90203 90602 90603
- 91201 91202 96601
- 96801 - -
3.00 21401 26504 37101
- 40101 56302 60502
- 65701 66901 75701
- 77002 - -
2.95 18701 20502 47102
- 56601 56902 57103
- 86602 - -
2.90 16103 - -
2.85 18802 18803 26002
- 31301 31302 41302
- 48801 50101 50501
- 66902 85602 85603
2.80 36101 66504 66506
- 66601 75702 86302
- 96301 96307 -
2.75 0085603 26102 66403
- 76905 81101 -
2.70 10503 27102 56403
- 56602 58801 62704
- 62705 76603 76605
- 77103 77105 86503
- 86505 96503 -
2.65 0589013 0589102 0589202
- 0589212 20503 36502
- 56103 56104 57102
- 66302 71401 73201
- 76001 76002 96401
- 96802 96901 97101
2.60 0885212 0889212 66103
- 66104 66602 76804
- 77202 87102 -
2.55 15901 17403 27402
- 66903 66905 67104
- 67106 76403 76504
- 76506 - -
2.50 17401 47104 47106
- 58701 65702 66003
- 66004 77003 86403
- 86405 91101 91102
2.45 15902 48802 48803
- 56003 56004 76703
- 86701 86902 -
2.40 05901 17402 46102
- 67001 81401 -
2.35 27403 56904 58802
- 76404 86303 86305
2.30 0333003 0333004 35901
- 36102 37102 57104
- 76903 86603 86605
- 88801 - -
2.25 57001 57106 66904
- 66906 77201 -
2.20 25901 25902 68701
2.15 28802 28803 77104
- 77106 86202 87105
- 96302 97202 -
2.10 0889214 17404 26103
- 27404 66404 76003
- 76004 85702 86001
- 86504 85506 86903
- 86905 87002 87103
- 87104 87501 87503
- 96602 97102 -
2.05 76604 76606 77005
- 86402 96505 -
2.00 0398004 - -
1.95 0289233 0330003 0330004
- 0489012 09401 09501
- 27103 27104 77204
- 86103 86104 86802
- 87001 87201 87202
- 96201 96902 -
1.90 36103 46103 56905
- 56906 76704 76803
- 96403 96405 96803
1.85 45901 48804 76904
- 76906 96001 96002
- 96101 96303 96305
- 96701 96805 97001
1.80 86003 86004 86604
- 86606 91401 96504
- 96904 97103 -
1.75 15903 48805 68802
- 86304 86306 86705
- 87003 87005 87106
- 96903 96905 97005
1.70 28701 28702 50502
- 58702 58703 77004
- 77203 86404 86702
- 86703 96603 97105
1.65 0791263 29501 78702
- 78703 48802 88701
- 88802 96304 96306
- 96308 96605 96804
- 97003 97104 97201
1.60 25903 86904 86906
- 96003 96004 96102
- 96103 96104 96202
- 96604 96606 96703
- 96705 96806 98701
1.55 39601 51401 68702
- 79401 79501 83201
- 89401 89501 97503
- 97505 98801 -
1.50 09601 88803 96402
- 98802 98803 -
1.45 87004 87006 96404
- 97004 - -
1.40 0389412 17901 19001
- 19401 19501 29401
- 39401 49401 57701
- 86002 86704 86706
- 87203 87204 96311
- 96906 97002 97006
1.35 59401 69401 69501
- 96704 96706 97502
- 99401 99501 -
1.30 0089001 27701 27901
- 29001 37701 37901
- 47701 47901 57801
- 57901 58803 59001
- 67801 67901 69001
- 77601 77701 77801
- 77901 79001 87601
- 87701 87801 87601
- 88702 88703 89001
- 97203 97204 97901
1.20 96310 - -
1.10 98703 - -
1.05 98702 - -
1.00 15401 15402 95801
- 97701 99001 -
0.85 15801 25401 25402
0.80 0089201 0089203 25801
- 35401 45401 45402
- 45501 45502 45802
- 55401 55402 55801
- 55802 - -
0.75 65401 65402 65801
- 65802 75801 85801
0.65 0098201 0098202 0098203
- 0098204 0099001 0099201
- 0099202 0099203 10000
- 18001 18003 18301
- 18302 18303 19201
- 19701 20000 28001
- 28003 28101 28103
- 28104 28301 28302
- 28303 29201 29701
- 38101 38102 39701
- 40000 48101 48102
- 48103 48301 48302
- 48303 49301 49302
- 49303 49305 49306
- 49307 49308 49701
- 50000 58101 58102
- 58103 58104 58201
- 58202 58203 58204
- 58301 58302 58303
- 58304 59201 59301
- 59303 59305 59307
- 59701 60000 68201
- 68202 68203 68204
- 68301 68303 68304
- 69201 69701 70000
- 78001 78002 78003
- 78004 78101 78102
- 78103 78104 78201
- 78202 78203 78204
- 78205 78206 78207
- 78208 78301 78302
- 78303 78304 79201
- 79202 79203 79204
- 79301 79302 79303
- 79304 79701 80000
- 88001 88002 88003
- 88004 88101 88102
- 88201 88202 88203
- 88204 88205 88206
- 88207 88208 88301
- 88302 88303 88304
- 89201 89202 89203
- 89204 89301 89302
- 89303 89304 89701
- 90000 97601 97801
- 97802 98001 98002
- 98003 98004 98101
- 98102 98201 98202
- 98203 98204 98205
- 98206 98207 98208
- 98209 98210 98211
- 98212 98213 98214
- 98215 98216 98217
- 98218 98219 98220
- 98301 98302 98303
- 98304 98401 98402
- 98403 98404 98601
- 98602 98603 98604
- 99201 99202 99203
- 99204 99303 -

Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je základnou mapovacou a oceňovacou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd ČSFR.
Konkrétne vlastnosti BPEJ sú v SR vyjadrené päťmiestnym číselným kódom. Jeho l. číslica značí príslušnosť ku klimatickému regiónu, 2. a 3. číslica stanovuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 4. číslica označuje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku ku svetovým stranám a 5. číslica vyjadruje kombináciu hĺbky pôdy a jej skeletovitosti.
V organizáciách, kde bola vykonaná revízia bonitácie, sa používajú BPEJ so sedemmiestnym číselným kódom. Jeho prvé dvojčíslie predstavuje klimatický región, druhé dvojčíslie charakterizuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 5. číslica vyjadruje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku, 6. číslica označuje kombináciu skeletovitosti a hĺbku pôdy a 7. číslica stanovuje zrnitosť pôdy.
Podrobný popis BPEJ zverejnilo FMPVž, MPVž ČR a MPVž SR v Užívateľskej príručke „Bonitácia čs. poľnohospodárskych pôd a smery ich využitia“ - diel 1: Vymedzenie a mapovanie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ČSSR“. Praha - Bratislava 1984, 132 s.
Údaje BPEJ konkrétneho pozemku určí okresné oddelenie MPVž SR.