Zákon č. 288/1990 Zb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990
Účinnosť od 01.08.1990

288

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. července 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c) ministerstvo zemědělství,

d) ministerstvo státní kontroly.

(2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

b) ministerstvo zemědělství a výživy,

c) ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

d) Výbor lidové kontroly České republiky,

e) Český geologický úřad.

(3) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) z ministerstva financí ve věcech odstátnění a následné privatizace národního majetku na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c) z ministerstva výstavby a stavebnictví ve věcech výroby stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství na ministerstvo průmyslu,

d) z ministerstva zemědělství a výživy

1. ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu na ministerstvo životního prostředí,

2. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,

e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

1. ve věcech průmyslu papíru a celulózy a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu,

2. ve věcech ochrany lesního půdního fondu a lesního hospodářského plánu na ministerstvo životního prostředí,

3. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,

f) z ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na ministerstvo zemědělství,

g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,

h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.

(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona

a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) z ministerstva financí na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo průmyslu,

d) z ministerstva zemědělství a výživy na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,

e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,

f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zemědělství,

g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,

h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.

(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy České republiky dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní správy České republiky, na které přechází působnost podle tohoto zákona.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

㤠1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

1. ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. ministerstvo financí,

3. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

4. ministerstvo výstavby a stavebnictví,

5. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

6. ministerstvo kultury,

7. ministerstvo práce a sociálních věcí,

8. ministerstvo zdravotnictví,

9. ministerstvo spravedlnosti,

10. ministerstvo vnitra,

11. ministerstvo průmyslu,

12. ministerstvo zemědělství,

13. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

14. ministerstvo státní kontroly,

15. ministerstvo životního prostředí.“.

2. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.

3. § 3 odst. 1 zní:

(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku tvorby hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, vědy a techniky.“.

4. V § 3 odst. 2 se slova „Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj“ nahrazují slovy „Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj“.

5. V § 4 se za slova „národním majetkem“ vkládají slova „s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci,“

6. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:

㤠5

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.“.

7. § 6 zní:

㤠6

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, stavební výrobu, kamenoprůmysl, prefabrikované výrobky a stavební strojírenství.“.

8. V § 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: „papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství.“.

9. § 15 odst. 1 zní:

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva životního prostředí, dále pro potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.“.

10. V § 15 odst. 2 se slova „Ministerstvu zemědělství a výživy“ nahrazují slovy „Ministerstvu zemědělství“.

11. § 16 se vypouští.

12. V § 18 se slova „Výbor lidové kontroly České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo státní kontroly“ a za slovo „úseku“ se doplňuje slovo „státní“.

13. § 19 odst. 2 zní:

(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro územní plánování a stavební řád, pro oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro ekologický dohled nad těžbou a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.“.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.


Burešová v. r.

Pithart v. r.