Zákon č. 90/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1979 Zb.

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do30.06.1998
Účinnosť od 29.03.1990 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.

OBSAH

90

ZÁKON

z 28. marca 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1976 Zb.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1976 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová: „pri plnení svojich úloh".

2. § 53 znie:

㤠53

(1) Leteckú dopravu cestujúcich, batožín, zásielok a pošty a letecké práce za odplatu môžu uskutočňovať organizácie pre prevádzkovanie leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce [§ 6 ods. 1 písm. a)].

(2) Iné organizácie, než sú uvedené v odseku 1, a čs. štátni občania, môžu uskutočňovať za odplatu leteckú dopravu alebo vykonávať letecké práce iba so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy vydaným na základe žiadosti organizácie alebo občanov.

(3) Žiadosť o súhlas na uskutočňovanie leteckej dopravy alebo leteckých prác za odplatu musí obsahovať:

a) skutočnosti rozhodné pre posúdenie spôsobilosti žiadateľa na zabezpečenie zamýšľaného rozsahu a podmienok prevádzky; ak prevádzka alebo jej zabezpečenie vyžaduje súčinnosť s inou organizáciou, doklad o spôsobe tejto súčinnosti,

b) dopravné podmienky, tarify a ceny poskytovaných služieb, ktoré podliehajú schváleniu alebo vyhláseniu Federálneho ministerstva dopravy.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.