Opatrenie č. p1/c19/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky československej

z 22. marca 1990,

ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Štátna banka československá podľa § 11 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

V opatrení Štátnej banky československej z 2. januára 1990 v čiastke 1 Zbierky zákonov ročníka 1990 sa vypúšťa v § 1 ods. 1 text pod písmenom a) a v § 1 ods. 2 písm. c) text za čiarkou.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.